Follow us on

เช็กเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ (จุฬา / มธ. / มหิดล) TCAS รอบ3 Admission1

วันที่โพสต์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

TCAS รอบ3 เกณฑ์รูปแบบ Admission 1

 1. ทุกคณะ/สาขาวิชา/สถาบัน ที่เข้าร่วม กสพท
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละไม่ต่ำกว่า 30% (30 คะแนน)
  • ผลคะแนนรวมในรายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา วิชาสามัญ ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30%

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS รอบ3 เกณฑ์รูปแบบ Admission 1

 1. คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต้องมีผลคะแนนรวมในทุกรายวิชาที่ใช้คัดเลือกไม่ต่ำกว่า 50%
  • เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ วิชาสามัญ สังคมศึกษา 25% (75 คะแนน)
  • เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ GAT , PAT1 , วิชาสามัญ สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TCAS รอบ3 เกณฑ์รูปแบบ Admission 1

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต , หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต , หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุกิจแบบบูรณาการ , หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องได้คะแนนหลังคูณค่าน้ำหนัก รวมกัน 4 วิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 2. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 3. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาศาสตร์ (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
 4. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 5. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (ทุกรูปแบบที่่เลือกสอบ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 6. Thammasat Frontier School รูปแบบที่ 1 (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 2)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 7. โครงการ Thammasat Frontier School รูปแบบที่ 2 (เลือกสอบคณิตศาสตร์ 1)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS รอบ3 เกณฑ์รูปแบบ Admission 1

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
 2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 250 คะแนน
 3. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละมากกว่าหรือเท่ากับ 10 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 5. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 50 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน
 6. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
 7. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 8. คณะวิทยาศาสตร์ ทุกหลักสูตรยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 9. คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 10. คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละมากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
 11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 12. คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 28 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 13. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละมากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 14. คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 15. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 210 คะแนน
 16. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 245 คะแนน
 17. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา (ไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญคณิตศาสตร์1) มากกว่าหรือเท่ากับ 175 คะแนน
 18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 4 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 40 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 240 คะแนน
 20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
 21. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 125 คะแนน
 22. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 140 คะแนน
 23. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , เคมี , ฟิสิกส์ , ชีววิทยาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 125 คะแนน
 24. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , ภาษาไทย , สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 25. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา (ไม่ใช้คะแนนวิชาชีววิทยา) มากกว่าหรือเท่ากับ 125 คะแนน
 26. วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 , ภาษาไทย , สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 120 คะแนน
 27. วิทยาลัยราชสุดา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 3 วิชา มากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน
 28. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 60 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 3 วิชา (วิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ) มากกว่าหรือเท่ากับ 180 คะแนน
 29. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 3 วิชา (วิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ) มากกว่าหรือเท่ากับ 195 คะแนน
 30. วิทยาลัยศาสนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย มากกว่าหรือเท่ากับ 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
 31. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 6 วิชา (ไม่ใช้คะแนนวิชาฟิสิกส์) มากกว่าหรือเท่ากับ 200 คะแนน
 32. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
  • ต้องได้คะแนนรวมวิชาสามัญ ทั้ง 4 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์1 , ภาษาไทย , สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ) มากกว่าหรือเท่ากับ 80 คะแนน
 33. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่าหรือเท่ากับ 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : ระเบียบการรับสมัครจากเว็ปไซต์ของแต่ละสถาบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

836 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,595 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

764 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,339 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

981 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,423 views