Follow us on

รวมไว้แล้ว! รายชื่อคณะ/มหาวิทยาลัย ที่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ TCAS64 รอบ3 Admission1

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ … การยื่นคะแนนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ในปัจจุบัน นอกจากจะใช้คะแนนที่จัดสอบโดย สทศ. เป็นหลักแล้ว (GAT/PAT , O-NET , วิชาสามัญ) ยังมีบางคณะ/สถาบัน ที่ต้องการคะแนนสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะเองอีกด้วย เนื่องจากผลคะแนนสอบกลางของ สทศ. อาจจะไม่ตอบโจทย์ในการวัดศักยภาพเพื่อสอบเข้าของคณะนั้นๆ การจัดสอบวิชาเฉพาะส่วนใหญ่ จะกำหนดสอบในช่วงต้นเดือน มีนาคม 64 นี้ และจะประกาศผลในช่วงปลายเดือน เม.ย. – ต้นเดือน พ.ค. เพื่อใช้ยื่นใน TCAS รอบ 2 และ/หรือ รอบ 3 Admission1 .. วันนี้พี่ๆเว็ปไซต์ทีแคสเตอร์เลยขอรวมรายชื่อคณะ/มหาวิทยาลัย ที่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะเพื่อใช้ยื่นใน TCAS64 รอบมหาชน อย่าง รอบ3 Admission1 มาให้เพื่อนๆหรือน้อง ม.ปลาย ได้ศึกษาไว้เพื่อเตรียมตัวในรุ่นของเรานะครับ ติดตามได้ที่นี่เลยจ้า


รายชื่อคณะ/มหาวิทยาลัย ที่ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ TCAS64 รอบ3 Admission1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 1. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)
 2. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)
  • วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์ มีค่าน้ำหนัก 70%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 28 เมษายน 64
 3. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง
 4. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการะหว่างประเทศ
 5. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ
  • วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ , วิชาเรียงความ มีค่าน้ำหนัก 70%
  • สอบวันที่ 10 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 6. คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตร ร.บ.การเมืองและการระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (BIR)
  • วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์ , วิชาเรียงความ มีค่าน้ำหนัก 100%
  • สอบวันที่ 9 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 7. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต)
 8. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง)
  • วิชาความถนัดเฉพาะเชิงวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ มีค่าน้ำหนัก 70%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 4 พฤษภาคม 64
 9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ
  • คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบสิ่งทอ 35% , คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบสิ่งทอ 35%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกแฟชั่น
  • คะแนนวิชาวาดเส้นเพื่อการออกแบบแฟชั่น 35% , คะแนนวิชาความถนัดทางออกแบบแฟชั่น 35%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64
 11. คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน
  • คะแนนวิชาเฉพาะความถนัดทางการละคอน 40% , คะแนนวิชาเฉพาะปฏิบัติทางการละคอน 30%
  • สอบวันที่ 6 เมษายน 64
  • ประกาศผลคะแนนสอบ วันที่ 5 พฤษภาคม 64

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จำนวน 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ำหนัก 10%
  • วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
  • วิชา 0100 วาดเส้น ค่าน้ำหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่ำ 50%
  • วิชา 0101 องค์ประกอบศิลป์ ค่าน้ำหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่ำ 50%
  • วิชา 0102 สร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 25% เกณฑ์ขั้นต่ำ 50%
  • วิชา 0103 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ำหนัก 15%
 2. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จำนวน 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ำหนัก 15%
  • วิชาเฉพาะ 4 วิชา ที่จัดสอบโดยคณะจิตรกรรมฯ
  • วิชา 0100 วาดเส้น ค่าน้ำหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่ำ 40%
  • วิชา 0101 องค์ประกอบศิลป์ ค่าน้ำหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่ำ 40%
  • วิชา 0102 สร้างสรรค์ ค่าน้ำหนัก 20% เกณฑ์ขั้นต่ำ 40%
  • วิชา 0103 ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ค่าน้ำหนัก 25%
 3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 4. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 5. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 6. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
 7. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
  • ผู้เรียนอยู่ในหลักสูตรอาชีวะ (วิทยาลัยเกษตรกรรม, วิทยาลัยอาชีวศึกษา และพาณิชยการ)
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคการศึกษา ค่าน้ำหนัก 20%
  • ความรู้ด้านสมรรถนะหลัก ค่าน้ำหนัก 40%
  • ความรู้ด้านสมรรถนะทั่วไป ค่าน้ำหนัก 40%

มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ความถนัดทางฉุกเฉินการแพทย์ 
  • รับสมัคร : 9 – 19 มีนาคม 2564
  • วันสอบ : 11 เมษายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.
  • สถานที่ : อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
  • ชั้น 8 และ 9
  • ติดตามการสมัครสอบ : คลิก

กสพท.

 • ใช้คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ ค่าน้ำหนัก 30%
 • รายชื่อคณะ/สถาบัน ที่เข้าร่วม กสพท. : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร มธ. TCAS64 รอบ3 AD1 : คลิก

ระเบียบการรับสมัคร มศก. TCAS64 รอบ3 AD1 : คลิก

กำหนดการสอบวิชาเฉพาะ มศก. : คลิก

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

310 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

314 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

250 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

98 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

166 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

160 views