Follow us on

5 คณะยอดฮิตของ “เด็กสายศิลป์” #ฉบับ Updated

วันที่โพสต์

ไหนใครเด็กสายศิลป์รายงานตัวหน่อย!! วันนี้พี่จะมา Updated ให้น้อง ๆ ฟังว่า เทรนด์ของเด็กสายศิลป์ในตอนนี้เป็นไปในทางไหนกันบ้าง เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการวางแผนของน้อง ๆ สายศิลป์ที่กำลังดูคณะเพื่อเรียนต่อในอนาคต ถ้าใครมาบอกว่าสายศิลป์การแข่งขันน้อยกว่าสายวิทย์ ให้เขาคิดใหม่ได้เลย เพราะ ขึ้นชื่อว่าการแข่งขันก็เดือดหมด พี่เชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่สายการเรียนไหน ทุกคนต้องทำเพื่ออนาคตตัวเองกันทั้งนั้น และในครั้งนี้เรามาดูกันเลยว่า 5 อันดับของสายศิลป์มีคณะไหนติดบ้าง!!

 1. คณะบัญชี, บริหารธุรกิจ
  คณะบัญชี
  เรียนอะไรบ้าง
  เป็นคณะที่แข่งขันโหดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลย ในคณะนี้สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ชอบตัวเลขแสดงว่ามาถูกทางแล้ว น้อง ๆ จะได้เรียนทั้ง บัญชีพื้นฐาน บัญชีชั้นกลาง และชั้นสูง ระบบฐานข้อมูลบัญชี ภาษี การวางแผนภาษี การตรวจสอบการฉ้อโกง การเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน กฎหมายธุรกิจ ถ้าน้อง ๆ คนไหนที่สนใจด้านนี้บอกเลยว่าสายคณะบัญชีกำลังรออยู่ และที่สำคัญ ในเรื่องของการเรียนขึ้นอยู่กับการจัดหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย แต่การเรียนจะไม่ได้ต่างกันมาก ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยเน้นเรื่องไหนมากกว่ากันเท่านั้น
  .
  Skill ที่ต้องมี
  – ช่างสังเกต
  – ละเอียด รอบคอบ
  – วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
  – คิดอย่างเป็นระบบ ชอบการวางแผน
  – กล้าตัดสินใจ
  .
  อาชีพ
  – นักบัญชี
  – นักการตลาด
  – นักธุรกิจ
  – นักวิเคราะห์ต้นทุน
  – ที่ปรึกษาด้านบัญชี
  – ผู้ตรวจสอบภาษี
  – เจ้าหน้าที่ธนาคาร / เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์
  .
  ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 
  2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะบริหารธุรกิจ 
  3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี
  4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คณะวิทยาการจัดการ 
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะบริหารธุรกิจ
  .
 2. คณะนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์
  คณะนิเทศศาสตร์
  เรียนอะไรบ้าง
  “เรียนนิเทศไม่ได้จบไปเป็นดารา” เป็นอีกหนึ่งประโยคที่เราต้องช่วยขยายให้น้อง ๆ ได้ฟังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด อยากให้น้อง ๆ ลองนึกถึงกองถ่าย ที่ไม่ได้มีส่วนประกอบแค่ดาราอย่างเดียว แต่ยังมีผู้กำกับ นักเขียนบท ผู้ช่วยควบคุมเสียง ควบคุมไฟ อีกมากมาย โดยการเรียนในคณะนี้ ขึ้นอยู่กับว่าน้อง ๆ เลือกเรียนสาขาไหน ครั้งนี้พี่จะยกมา 10 สาขาเท่านั้น และในแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีการเรียนการสอนที่ต่างกัน รวมถึงสาขาด้วย แต่ละมหาวิทยาลัยก็อาจมีสาขาที่ต่างกัน ซึ่งน้อง ๆ สามารถดูได้จากระเบียบการ หรือเว็บไซด์ทางมหาวิทยาลัยได้เลย
  10 สาขา คือ
  สาขาวิชาภาพยนตร์ / ภาพยนตร์และภาพนิ่ง / ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  สาขาวิชาการแสดงและศิลปะการแสดง
  สาขาวิชาวาทวิทยา / สื่อสารการแสดง
  สาขาวิชาการโฆษณา
  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  สาขาวิชาลูกค้าสัมพันธ์
  สาขาวิชาวารสารศาสตร์ และหนังสือพิมพ์
  สาขาวิชาวิทยุ และโทรทัศน์ / วิทยุกระจายเสียง / วิทยุโทรทัศน์
  สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
  สาขาวิชาสื่อสารการตลาด
  อย่างที่พี่บอกไปว่านี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น บางมหาวิทยาลัยอาจมี หรือไม่มีสาขาเหล่านี้ก็ได้ โดยการเรียนในแต่ละสาขาวิชาก็จะมีความแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างรายวิชา เช่น วิชาการสื่อสาร วิชาการผลิตสื่อ นั่นเอง
  .
  Skill ที่ต้องมี
  – ความคิดสร้างสรรค์
  – กล้าแสดงออก
  – การสื่อสาร การออกแบบ
  – ความสามารถในด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง
  .

  อาชีพ
  – บรรณาธิการ
  – ผู้กำกับ
  – นักเขียนบท
  – โปรดิวเซอร์
  – ช่างภาพ
  – ผู้ควบคุมอุปกรณ์ด้านการถ่ายทำ
  – งานด้านวงการบันเทิง
  .

  ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะนิเทศศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  3. มหาวิทยาลัยบูรพา
  คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  คณะนิเทศศาสตร์ 
  5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  คณะบริห่ารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
  .
 3. คณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์
  คณะครุศาสตร์
  เรียนอะไรบ้าง
  ในคณะครุศาสตร์ หรือคณะศึกษาศาสตร์ เป็นการเรียนเพื่อผลิตครูที่เป็นตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา รายวิชาที่จะได้เรียน นอกจากเหล่าวิชาเฉพาะที่จะต้องเลือกเรียนแล้ว ยังมีวิชาที่สำคัญกับการเรียนครู นั่นคือ วิชาที่จะช่วยฝึกทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้ วิชาด้านการสื่อสาร เพื่อที่จะสื่อสารได้อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงการใช้หลักจิตวิทยากับเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงอายุด้วย
  .
  ในส่วนของวิชาเฉพาะที่ขึ้นอยู่กับสาขานั้น เช่น สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาสังคม สาขาวิชาพลศึกษา และยังมีการสอนแยกชั้นเรียนด้วย จึงมีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาประถมศึกษา สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์) สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน สาขาวิชาธุรกิจศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสาขาที่ได้ยกตัวอย่างมาเท่านั้น น้อง ๆ สามารถดูได้จากมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ สนใจว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอน และแบ่งสาขาวิชาแบบไหนได้บ้างนั่นเอง
  .
  Skill ที่ต้องมี
  – การสอน การถ่ายทอดสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  – ความเป็นผู้นำ
  – มีเหตุผล ด้านจิตวิทยาที่เหมาะสม
  – ใส่ใจลูกศิษย์
  – ใจเย็น
  – พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี และให้คำปรึกษา
  – เข้าใจความเป็นมนุษย์ และเด็กแต่ละวัย
  – สามารถปรับตัว และรับมือกับปัญหาได้อย่างดี
  .

  อาชีพ
  – ครูแต่ละสาขาวิชา
  – อาจารย์มหาวิทยาลัย
  – นักวิชาการ
  – ติวเตอร์
  – ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเรียน
  .
  ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะครุศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะศึกษาศาสตร์ 
  3. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณะศึกษาศาสตร์
  4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  คณะศึกษาศาสตร์
  5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะศึกษาศาสตร์
  .
 4. คณะศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์
  คณะอักษรศาสตร์
  เรียนอะไรบ้าง
  ต้องบอกไว้ก่อนว่าใน 3 คณะนี้ มีการเรียนที่คล้ายกันมาก ขึ้นอยู่กับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย และทั้ง 3 คณะไม่ได้เรียนเกี่ยวกับด้านภาษาอย่างเดียว เรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคณะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง เริ่มที่
  คณะศิลปศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป และทักษะในเชิงปัญญา เป็นการผสมระหว่างความรู้ด้านศิลปวิทยา กับความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ หรือดนตรี เพื่อประยุกต์ให้เนื้อหามีความทันสมัยมากขึ้น
  คณะมนุษยศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับสภาวะของมนุษย์ วัฒนธรรม การใช้ชีวิต ภาษา ปรัชญา ศาสนาต่าง ๆ ซึ่งบางมหาวิทยาลัยอาจเรียนถึง ภูมิภาคศึกษา หรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั่นเอง
  คณะอักษรศาสร์ เรียนเกี่ยวกับอักษร หรือภาษา รวมถึงวัฒนธรรมที่แฝงในสิ่งเหล่านี้ด้วย ภาษาหรืออักษรที่สื่อถึงประวัติในที่นั้น ๆ ทำให้เราเห็นถึงค่านิยมในแต่ละชาติ เช่น วิชาอารยธรรมตะวันตก หรือมนุษย์ กับภูมิศาสตร์
  .
  Skill ที่ต้องมี
  – ความจำดี
  – รักการอ่าน การเขียน
  – มีทักษะด้านภาษา
  – สื่อสารเข้าใจ
  – กล้าแสดงออก
  .
  อาชีพ
  – นักเขียน
  – นักแปล
  – ล่าม
  – งานโรงแรม
  – งานด้านสายการบิน
  – นักโบราณคดี
  – ภัณฑารักษ์
  .
  ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
  1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะอักษรศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณะอักษรศาสตร์
  3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะมนุษยศาสตร์
  .
 5. คณะนิติศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์
  เรียนอะไรบ้าง
  “กฎหมาย” เป็นคำอธิบายสั้น ๆ ของการเรียนในคณะนี้ โดยรายวิชาที่น้อง ๆ จะต้องเจอ คือ ความรู้กฎหมายเบื้องต้น นิติกรรม – สัญญา กฎหมายประเภทต่าง ๆ เช่น กฎหมายครอบครัว กฎหมายมหาชนขั้นลึก ตราสารเปลี่ยนมือ การพิจารณาความแพ่ง กฎหมายการปกครอง กฎหมายประกันภัย กฎหมายปกครอง ส่วนของระหว่างประเทศอาจจะเจาะลึกไปเรียนเรื่องสิทธิมนุษยชน กฎหมายสหภาพยุโรป กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะเห็นว่าเรียนตั้งแต่พื้นฐานกฎหมายไปจนถึงกฎหมายของโลกเลยทีเดียว อย่าลืมว่าในแต่ละวิชาขึ้นอยู่กับการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย
  .
  Skill ที่ต้องมี
  – มีหลักการเหตุผล
  – มีความละเอียดรอบคอบ และแม่นยำ
  – กล้าตัดสินใจ
  – มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
  – สามาวิเคราะห์ปัญหาได้
  – มีการวางแผน และคิดอย่างเป็นระบบ
  .
  อาชีพ
  – ผู้พิพากษา
  – ทนายความ
  – อัยการ
  – บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
  – ทำงานในบริษัทรัฐ และเอกชนด้านสัญญา
  – ตำรวจ
  .
  ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน
  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  คณะนิติศาสตร์
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  คณะนิติศาสตร์
  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะนิติศาสตร์
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  คณะนิติศาสตร์
  5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  คณะนิติศาสตร์

และทั้งหมดนี้ คือ คณะยอกฮิตของเด็กสายศิลป์นั่นเอง ถ้าน้อง ๆ คนไหนรู้ตัวว่าคณะเหล่านี้เป็นหนึ่งในตัวเลือก ตอนนี้ก็ต้องรีบวางแผนได้แล้วนะ เพราะแน่นอนว่ายิ่งฮิตเท่าไหร่การแข่งขันยิ่งสูงเท่านั้น ในส่วนของการเรียนอย่างที่พี่บอกไปเลยว่าขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยว่าจัดการเรียนการสอนยังไง รวมถึงอย่าลืมดูก่อนว่ามีมหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนคณะเหล่านั้นบ้าง ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มวางแผนกันได้เลยนะทุกคน

ไม่พลาดทุกข่าวสาร บทความต่างๆ  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย อย่างลืม!! 
ดาวน์โหลด TCASter App
 IOS – http://bit.ly/TCASteriOS
 Android – http://bit.ly/TCASterAndroid

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

210 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

189 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,430 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,087 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,620 views