Follow us on

เตรียมพร้อมก่อนสอบ! GAT/PAT , O-NET , วิชาสามัญ (ตารางสอบ , กฎการเข้าสอบ , หลักฐานแสดงตน)

วันที่โพสต์

สนามสอบ GAT/PAT , O-NET , วิชาสามัญ

 1. ระเบียบการเข้าห้องสอบ
  • ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  • ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
  • ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
  • ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชานั้น
  • ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
  • ให้นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ
  • อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
 2. เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
  • บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)
  • ไม่จำเป็นต้องพิมพ์บัตรเลขที่นั่งสอบ เพื่อแสดงตนในการเข้าห้องสอบ (ไม่ใช้)
 3. คำแนะนำอื่นๆ
  • อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะ ปากกา ดินสอ 2B ยางลบและกบเหลาดินสอ
  • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือทุกชนิดเข้าห้องสอบ
  • แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ
  • ไม่แนะนำให้ย้อมสีผม ทาเล็บ
  • ต้องใส่หน้ากากเข้าสอบ
  • แนะนำ Social distancing
 4. หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สทศ. อาจดำเนินการดังนี้
  • ไม่ประกาศผลการทดสอบในรายวิชานั้นๆ หรือทุกรายวิชา
  • แจ้งไปยังสถานศึกษาของผู้เข้าสอบที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด เพื่อดำเนินการทางวินัย
  • แจ้งพฤติการณ์การฝ่าฝืนไปยังสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาการรับนักศึกษาหรือรับเข้าทำงาน
  • พิจารณาดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินคดีตามกฏหมายในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ สทศ. หรือระบบการทดสอบของ สทศ.
 5. ตารางสอบ GAT/PAT , O-NET , วิชาสามัญ


ขอบคุณข้อมูล : สทศ.

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

698 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

533 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

532 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

526 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

517 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

529 views