Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : JEWEL TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 20 มี.ค. – 7 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 20 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 เม.ย. 66
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 26 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น – กีฬา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ด้านดนตรีแสดงเดี่ยว
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 3. โครงการรับบุคคลจบปริญญาตรี
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 4. โควตา (Quota)
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณ์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะกายภาพบำบัด สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 5. โครงการพื้นที่
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาเวชระเบียน
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 6. โครงการความเป็นเลิศด้านวิชาการ
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 7. โครงการพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 8. โครงการทุนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 9. โครงการ Accelerated Project
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 10. โครงการโรงเรียนเครือข่าย
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 11. โครงการโรงเรียนดีหรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 12. โครงการเรียนดี
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 13. โครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 14. โครงการโควตาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 15. โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 16. โครงการโควตา MOU
  • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 17. โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 18. โครงการพยาบาลวิชาชีพเพื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 19. โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 20. โครงการพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 21. โครงการพัฒนาสัตวแพทย์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 22. โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 23. โครงการมหาวิทยาลัยมหิดล – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า จุฬาภรณ์)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 24. โครงการทางวิชาการ
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 25. โครงการสามัญ / โครงการอาชีวศึกษา
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 26. โครงการโควตานักกีฬา
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกกีฬาฟุตบอล
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 27. โครงการนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
  • วิทยาลัยราชสุดา สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 28. โครงการผู้พิการทางการได้ยินที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ
  • วิทยาลัยราชสุดา สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (ออกแบบเชิงพาณิชย์)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 29. โครงการผลิตล่ามภาษามือไทย
  • วิทยาลัยราชสุดา สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิชาเอกล่ามภาษามือไทย
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 30. โครงการเกษตรอุปการะ/โครงการพื้นที่/โครงการโรงเรียนเครือข่าย (MOU)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 31. โครงการพื้นที่/โครงการโรงเรียนเครือข่าย (MOU)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,188 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

462 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,171 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

826 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,268 views

วิธีการจัดอันดับ รอบ 3 TCAS เลือกยังไง? มาดูกัน!- TCASter

778 views