Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ สถาบันพระบรมราชชนก

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 3 – 9 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 16 ม.ค. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 ม.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 2 ก.พ. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียน (MOU)
 2. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา หรือศิลปวัฒนธรรม
 3. โครงการช้างเผือกสถาบันพระบรมราชชนก (ช้างเผือก สบช.)
 4. โครงการนโยบายหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 4. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 5. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
 10. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพ

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปัก 9 พิกัดสถานที่ขอพร ด้านการเรียน ใกล้ BTS/MRT จะมีที่ไหนบ้าง? มาดูกัน! – TCASter

4,206 views

แจกพิกัด สถานที่เพิ่มแต้มบุญของแต่ละมหา’ลัย จะมีที่ไหนบ้าง? มาดูกัน! – TCASter

4,205 views

BBA Bangkok University International หลักสูตรใหม่ จบภายใน 3 ปี เตรียมพร้อมสู่อนาคตการทำงาน! – TCASter

1,257 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,231 views

10 คณะแข่งขันสูง ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคณะไหนบ้าง มาดูกัน! – TCASter

1,232 views

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,265 views