Follow us on

อัปเดตข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ3 Admission

วันที่โพสต์

TCAS66 รอบ3 รับในรูปแบบ Admission

UPDATE : 23 มีนาคม เวลา 12:00 น.

อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์แต่ละสถาบัน

แสดงข้อมูล ม.ที่เข้าร่วมระบบ TCAS66 เท่านั้น


กำหนดการคัดเลือก TCAS66

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66
 • เลือกสละสิทธิ์ : *27 พ.ค.66
  • *27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น
 • สมัครทาง : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • *ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

ข้อมูลการรับสมัคร TCAS66 รอบ3 Admission

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาเขตบางเขน
  • วิทยาเขตกำแพงแสน
  • วิทยาเขตศรีราชา
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
   • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 7. มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 9. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 10. มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 11. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 12. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 13. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 15. สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 22. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 23. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 25. มหาวิทยาลัยนครพนม
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 26. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 27. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 29. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 30. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 31. มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 32. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 33. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 34. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 35. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 36. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 37. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 38. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 41. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก
 42. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 43. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 44. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 46. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 48. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 49. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 50. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 51. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 52. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 53. สถาบันพระบรมราชชนก
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 54. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 55. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 56. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 57. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 
 58. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 59. มหาวิทยาลัยเนชั่น
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ 
 60. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 61. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ
 62. มหาวิทยาลัยราชธานี
  • ข้อมูลการรับสมัคร : รอประกาศ

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากติดตามข่าวสารการรับสมัครอย่าลืม TCASter App ฟรี!! โหลดตอนนี้ คลิก

 • สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง อย่าลืมติดตาม TCASter ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อการรับข่าวสารที่รวดเร็ว การแนะแนวคณะ / มหาวิทยาลัย รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคะแนนแบบปัง ๆ อย่าลืมติดตาม TCASter กันน้าาา

สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องกับ TCAS66
 • TCAS66 สอบอะไรบ้าง สรุปประเด็นที่ Dek66 ควรรู้! อ่านเพิ่ม
 • เจาะลึก! ข้อสอบ TGAT/TPAT,A-Level ใช้เป็นคะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 อ่านเพิ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,748 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,940 views