Follow us on

รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน ปี 2023 – TCASter

วันที่โพสต์
รวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชน - TCASter

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

Xinytarnn TCASter


ปลดล็อกโอกาสทางการเรียน ลดภาระทางการเงิน

ข่าวดี! สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาทุนการศึกษาในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย หรือน้อง ๆ ที่รู้สึกว่าอยากเรียนเอกชนแต่กลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูง และกลัวเป็นภาระทางการเงินให้กับครอบครัว วันนี้ TCASter ได้รวบรวมทุนมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำมาให้น้อง ๆ แล้ว มีทั้งหมด 32 ทุน (จาก 4 มหาวิทยาลัย) พร้อมทั้งรายละเอียดและคุณสมบัติต่าง ๆ มาดูกันเลยว่าจะมีมหาวิทยาลัยไหนโดนใจน้อง ๆ บ้าง!!

.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

.
1. ทุนนักกีฬา E-Sport
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– มีความสามารถทางด้าน E-sport และมีผลงานดีเด่นในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
– ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

.
2. ทุน BU Gem
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– สนับสนุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิต และค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียม การศึกษาตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ระยะเวลาปกติตามหลักสูตร)
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
– มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ มีผลงานอื่นทดแทน
– สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษที่เป็นมาตรฐานผ่านเกณฑ์คะแนนที่กำหนด

.
3. ทุน BU Creative
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– มีผลงานโดดเด่น เป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ และสามารถผลิตโปรเจกต์สร้างสรรค์ มาประชันความคิด แสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

.
4. ทุนประกายเพชร
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ทุนเรียนฟรี แถมมีเงินเดือน
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย และไม่เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาก่อนวันสมัครขอรับทุน
– เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 700 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 175 คะแนน
– มีรางวัล / ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับจังหวัดหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 รางวัล หรือมีผลงานที่เกี่ยวข้อง

.
5. ทุน BUCA Talent
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.)
– เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป
– มีความสนใจทางด้านนิเทศศาสตร์

.
6. ทุน Digital Gen Z
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– มีความสามารถโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้
1. ตัวท็อปหน้ากล้อง สายบันเทิง มีผู้ติดตาม YouTuber, Game Caster, Product Reviewer, TikToker มากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป
2. ตัวจี๊ดสายครีเอท สร้างสรรค์คอนเทนต์ออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองและสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ เช่น Blogger, นักเขียน, ช่างภาพ, นักเล่าเรื่อง, มือตัดต่อ เป็นต้น
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ (ปวช. หรือ ปวส.)
– เกรดเฉลี่ยรวม 2.00 ขึ้นไป

.
7. ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม ที่สำคัญต้องมีผลงานโดดเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
– เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 2.50 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 620 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 155 คะแนน

.
8. ทุน Tech Talent
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– มีผลงานโดดเด่นด้าน Deep Tech ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโดยเฉพาะ เคยส่งผลงานเข้าประกวด/แข่งขันระดับชาติหรือนานาชาติ หากได้รางวัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
– เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

.
9. ทุน Global Talent
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในระดับสากล โดยมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
IELTS = 6.0                TOEFL (IBT) = 60              Duolingo = 100  
CU-TEP = 75              TU-GET = 60
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
– เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน

.
10. ทุนนักกีฬาดีเด่น
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
– มีผลงานและความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี)
– ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย

.
11. ทุน Academic Excellence
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– กำลังศึกษาอยู่ม.6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย
– เกรดเฉลี่ย 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป หรือมีผลสอบ GED คะแนนรวมขั้นต่ำ 660 คะแนน ต้องสอบผ่านอย่างต่ำ 4 รายวิชาไม่ซ้ำกัน โดยแต่ละวิชาได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 165 คะแนน
– มีผลงานที่แสดงความโดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร และมีหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขัน หรือได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่สมัคร

.

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุนมหาวิทยาลัยกรุงเทพBangkok University Scholarship

.

มหาวิทยาลัยเอแบค

.
1. ทุนสำรวจโลก
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
– ไม่จำกัดผลการเรียน

.
2. ทุน 5 ทศวรรษ
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ได้รับหนังสือมอบทุนจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
– ทุนการศึกษา ประเภทยกเว้นค่าหน่วยกิต 100% ผู้สมัครมีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50

.
3. AU the creator of tomorrow
รายละเอียดและคุณสมบัติ
    3.1 ประเภทความสามารถพิเศษผลงานวิชาการหรือกิจกรรม
    – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
    – เป็นผู้มีความสามารถพิเศษ หรือมีผลงานทางวิชาการ/กิจกรรมโดดเด่นในระดับเป็นที่ประจักษ์
    – มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
    3.2 ประเภทสอบแข่งขัน
    – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
    – ไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ
    – มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

.
4. ทุนนักกีฬา
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– เป็นผู้มีความสามารถ และมีผลงานทางการกีฬาโดดเด่น ตามระเบียบและเงื่อนไขในการรับทุนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย (ตามรายละเอียดโครงการทุนนักกีฬา)
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00

.

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ , Assumption University Scholarship

.

มหาวิทยาลัยรังสิต

.
1. ทุนความสามารถพิเศษด้านกีฬา และความสามารถพิเศษด้านฟุตบอล
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเป็นนักกีฬาที่ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ การแข่งขันระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่องค์กร หรือสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฎหมายจัดขึ้นและมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 1, 2 และ 3 ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ในปัจจุบัน

.
2. ทุนความสามารถพิเศษด้านดนตรี
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ประเภทต่าง ๆ และเข้าเรียนในวิทยาลัยดนตรีเท่านั้น คัดเลือกโดย ผ่านการคัดเลือก จากวิทยาลัยดนตรีถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

.
3. ทุนความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สมัครต้องมีความสามารถโดดเด่นทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม และจะต้องมีผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน 3 ปี
– สำเร็จการศึกษาม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น

.
4. ทุนความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านกิจกรรมนอกหลักสูตร และอื่น ๆ 3923
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ ต้องได้รับรางวัลในการประกาวระดับนานาชาติ การประกวดระดับชาติ ระดับเยาวชนแห่งชาติ และต้องมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี
– สำเร็จการศึกษาม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันที่มี ผลงานดีเด่น

.
5. ทุนความสามารถพิเศษด้านนิเทศศาสตร์
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สมัครต้องมีความสามารถพิเศษทางด้านนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน มีผลการเชิงประจักษ์ และการเข้าร่วมแข่งขัน ผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์
– สำเร็จการศึกษาม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

.
6. ทุนความสามารถพิเศษด้านครีเอเตอร์
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถด้าน Youtuber หรือสร้างคอนเทนต์ สื่อออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube
– เป็นผู้มียอดติดตาม/ยอดไลค์ ทางสื่อโซเซียล ได้แก่ Facebook Instagram Twitter Tiktok Youtube
– สำเร็จการศึกษาม.6 หรือ เทียบเท่า หรือในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือในระบบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรังสิต ในคณะ/สาขาวิชาที่กำหนดไว้ ปีการศึกษา 2565 หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

.

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุนมหาวิทยาลัยรังสิต , Rangsit University Scholarship

.

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.
1. ทุนคนดี
รายละเอียดแะลคุณสมบัติ
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
– เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องฃ
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.0

.
2. ทุนความสามารถพิเศษ
รายละเอียดแะลคุณสมบัติ
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
– มีความสามารถพิเศษ อาทิ ศิลปะ, การพูด, การแสดง, การออกแบบ, ดนตรีสากล, ความคิดสร้างสรรค์, เคยทำประโยชน์เพื่อสังคม, เป็นนักกิจกรรม, ถ่ายภาพ, ทำธุรกิจคาขายระหว่างเรียน ฯลฯ โดยเคยผ่านการประกวด, ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน, ระดับเขต/อำเภอ, ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25

.
3. ทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและ นาฏศิลป์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
– มีความสามารถทางดนตรีไทยและนาฏศิลป์ และมีหลักฐานรับรองความสามารถ
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

.
4. ทุนทายาทเกษตรกร
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
– เป็นบุตรผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรในประเทศไทย
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

.
5. ทุนทายาทธุรกิจ SME
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
– เป็นบุตรผู้เป็นเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.5

.
6. ทุนผู้นำนักเรียน
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
– เคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำนักเรียน หรือประธาน/กรรมการการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.0

.
7. ทุนผู้มีความสามารถทางด้านนักกีฬา
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
– มีความสามารถด้านกีฬา ในระดับต่อไปนี้ (ผลงานย้อนหลัง 3 ปีนับจากวันที่สมัคร)
– เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เยาวชนทีมชาติไทย
– เป็นนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
– เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือ กีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
– เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
– เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกรมพลศึกษาต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี
– ชนิดกีฬาที่เป็นสากล จำนวน 11 ประเภท ดังนี้   1.eSports   2.เปตอง   3.แบดมินตัน   4.เทนนิส 5.บาสเกตบอล(ชาย)   6.ฟุตซอล(ชาย)   7.เพาะกาย   8.ยูโดและยูยิตสู   9.เทเบิลเทนนิส   10.เชียร์ลีดเดอร์ 11.บาสเกตบอล 3X3   12.ชนิดอื่นๆที่เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทย
– มีเกรดเฉลี่ยสะสม (P.A) ไม่ต่ำกว่า 2.00

.
8. ทุนรัตนมงคล
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
– กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
– มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมล่าสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 3.50
– หากมีผลการเรียนสะสมไม่ถึง 3.50 ต้องมีความสามารถที่โดดเด่นหรือมีผลงานในด้านต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

.
9. ทุนปวส
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
– มีผลการเรียน 3 ภาคเรียน ในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00

.
10. ทุนหัวการค้า
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงาน ของรัฐรับรอง
– มีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.0

.
11. ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม
รายละเอียดและคุณสมบัติ
– ผ่านการเข้าอบรมโครงการแคมป์ “ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
– ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพจากหน่วยงานของรัฐรับรอง
– ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ อยากเป็นนักธุรกิจ มีความสนใจและตั้งใจจริงที่จะประกอบธุรกิจ หรือมีการทำธุรกิจส่วนตัว
– มีผลการเรียนสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

.

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทุนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย , University of the Thai Chamber of Commerce

.

น้อง ๆ ที่สนใจยื่นทุนการศึกษาก็อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งคุณสมบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าตรงกับตัวเราไหม เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในการเรียนต่อนะคะ

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลดี ๆ แบบนี้อีกก็อย่าลืมติดตามผ่านเว็บไซต์ TCASter รวมถึงใครที่ต้องการทราบข้อมูลหรือคอนเทนต์น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถติดตามผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ของ TCASter ได้เลย

Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบในระบบ TCAS ได้ง่าย ๆ เพียงแค่กดโหลด App

iOS, Android

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,748 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

558 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,940 views