รวมไว้ให้เยอะมาก! คณะที่นิยมใช้คะแนน GAT (น้ำหนัก % เยอะ)
| | | |

รวมไว้ให้เยอะมาก! คณะที่นิยมใช้คะแนน GAT (น้ำหนัก % เยอะ)

แสดงข้อมูลเฉพาะ TCAS65 รอบ3 แอดมิชชั่น UPDATE : 29 มกราคม 65 เวลา 12:00 น. อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์แต่ละสถาบัน กำหนดใช้ GAT น้ำหนัก 100% จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา รูปแบบที 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (GAT ตอนที่ 2) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ (4 สาขาวิชา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์…