TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
|

TCAS65 รอบ4 Direct Admission มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 65 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ครั้งที่ : 8 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก คณะและสาขาที่เปิดรับสมัคร คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี 5 ปี) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ควบกับ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์…