TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร :  1 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 65 ชำระเงินค่าสมัคร : 1 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 มีนาคม 65 สอบสัมภาษณ์ : 14 มีนาคม 65  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 17 มีนาคม 65  ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก…