TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. –…

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา
| |

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 65 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เรียบเรียง : MINK TCASter กำหนดการคัดเลือก ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย. 65 – 20 ธ.ค. 65 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 13 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบมหาวิทยาลัย : 27 – 30 ม.ค. 66 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66 สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ…

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยพะเยา  (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)
|

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยพะเยา (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65 ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65 เรียบเรียง : Mink TCASter TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลำดับที่ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา วิทยาเขต อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด 1 ทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตหลัก 1 : 142 13 1,839 67.30 73.71 2 พยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตหลัก 1 : 82 40 3,261 53.78 63.52 3…

TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา
|

TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดคัดเลือก TCAS65 รอบ4 รับตรงอิสระ ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 65 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 8 มิถุนายน 65 ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 8 – 9 มิถุนายน 65 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 18 มิถุนายน 65 ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 2 : 18 – 19 มิถุนายน 65 ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่สนใจโดยตรง ยืนยันสิทธิ์…

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 เมษายน 65 สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 65 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65 การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับสมัคร 1. โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เปิดรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 65…

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา
| | | | | |

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปฏิทินคัดเลือก TCAS65 มพ. กำหนดการคัดเลือก เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มกราคม 65 สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : – ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65 นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65 สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก โครงการที่เปิดรับ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มพ….

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา
| |

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการคัดเลือก เปิดสมัครผ่านเว็บไซต์ : ระหว่างวันที่ 3 – 10 มิถุนายน 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 15 มิถุนายน 64 บันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ออนไลน์) : 16 -18 มิถุนายน 64 ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 24 – 25 มิถุนายน 64 เปิดรับจำนวนรวม 620 ที่นั่ง ค่าสมัคร 200 บาท ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาได้ 2 อันดับ โดยให้ผู้สมัครเรียงลําดับโดยเลือกสาขาวิชาที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อมากที่สุดเป็นลําดับแรก เกณฑ์พิจารณา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกโดยใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 6 ภาคเรียน ระเบียบการรับสมัคร : คลิก โครงการผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ กำหนดการคัดเลือก เปิดสมัครผ่านเว็บไซต์ : ระหว่างวันที่ 5…

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา
| | |

TCAS64 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา มพ. เปิดรับสมัคร : 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 4 พฤษภาคม 64 ตรวจร่างกาย (เฉพาะบางสาขาวิชา) : 4 – 6 พฤษภาคม 64 สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤษภาคม 64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64 ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64 สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64…