รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)
|

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65 เรีบบเรียง : Mink TCASter TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง ลำดับที่ คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชา วิทยาเขต อัตราการแข่งขัน รับ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด 1 วิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ลาดกระบัง 1:134 5 668 58.52 63.59 2 สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก ลาดกระบัง 1:96 10 952 62.97 66.79 3 วิศวกรรมศาสตร์…