รวมสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS 6 ปีล่าสุด (รอบแอดมิชชั่น)
| | |

รวมสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS 6 ปีล่าสุด (รอบแอดมิชชั่น)

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 66 เรียบเรียง : MYUU TCASter ข้อมูลสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS รอบ Admission TOP5 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง TCAS65 ลำดับ สถาบัน คณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร รับ สมัคร คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (วท.บ.) 102 5,812 53.77 68.93 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) 50 5,318 50.67 58.27 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 60 5,222 57.92 65.08…