Follow us on

TCAS65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่โพสต์

สวัสดีจ้า DEK65 ทุกคน ระเบียบการรับสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศออกมาแล้วจ้าออกมาในรอบนี้มาทั้งใน รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ และ รอบ 2 โควตา จากที่แอดเห็นระเบียบการ บางสาขาวิชารับวุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการ อีกทั้ง บางสาขาวิชา GPAX 2.00 ก็สามารถสมัครได้น้า ใครที่สนใจคณะไหนสาขาไหน ตามแอดมาเลยจ้า

กำหนดการคัดเลือก รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ

 • เปิดรับสมัคร : 5 พฤศจิกายน 64 – 20 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 26 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 30 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก : 1 กุมภาพันธ์ 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • การศึกษาปฐมวัย
  • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์
  • นาฏศิลป์ศึกษา
  • พลศึกษา
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • สังคมศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • พระพุทธศาสนา
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • ออกแบบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • เซรามิกส์สร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดุริยางคศิลป์
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาสังคมเมือง
  • การออกแบบ
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • พุทธอภิธัมมศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
  • คหกรรมศาสตร์
  • การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
 5. คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บัญชีบัณฑิต
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • การท่องเที่ยว(หลักสูตรสองภาษา)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


กำหนดการคัดเลือก รอบ2 โควตา

 • เปิดรับสมัคร : 22 กุมภาพันธ์ – 18 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 21 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ : 24 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก : 30 เมษายน 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นัยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. วิทยาลัยการฝึกหัดครู
  • สังคมศึกษา
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • สถาปัตยกรรม
  • ออกแบบลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมพลังงาน
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • เซรามิกส์สร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • อุตสาหกรรมศิลป์
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • ดุริยางคศิลป์
  • นาฏศิลป์และการละคร
  • นิติศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • รัฐประศาสนศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • พัฒนาสังคมเมือง
  • การออกแบบ
  • รัฐศาสตร์
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • พุทธอภิธัมมศาสตร์
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
  • คหกรรมศาสตร์
  • การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
 5. คณะวิทยาการจัดการ
  • นิเทศศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • บัญชีบัณฑิต
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • การจัดการธุรกิจสายการบิน
  • การท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.pnru.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

211 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

191 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,440 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,346 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,088 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,621 views