Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไปได้

เรียบเรียง : JEWEL TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. Direct Admission 2-1
  • เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. – 31 ม.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 2. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 9 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 3. โครงการโควตาของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 4. โครงการโควตาบุตรครูหรือบุตรบุคลากรทางการศึกษา
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 5. โครงการโควตานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 6. โครงการโควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบัน
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 7. โควตา (Quota)
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ./วศ.บ.) หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะศิลปศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร (วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะอุตสาหกรรมอาหาร
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 8. การรับแบบโควตา
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 24 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 9. โครงการโควตาบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 15 มี.ค. 66
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 10. โครงการโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 11. โครงการโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 12. โครงการโควตาบุตรของบุคลากรในอุตสาหกรรมการผลิต
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ)
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 13. โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 14. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดนตรีหรือความสามารถอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 15. Quota Admission (TCAS Round 2)
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 16. Quota Admission (Round 2) for Academic Year 2023
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิ
 17. โครงการโควตาสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑลจังหวัดในภาคตะวันออก และจังหวัดในภาคกลาง
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 18. โครงการโควตาการรับประเภทนักศึกษาพิการ
  • เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. – 30 มี.ค. 66
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก
 19. โครงการ KMITL ONE
  • เปิดรับสมัคร : 3 – 17 เม.ย. 66
  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร คลิก

รอติดตามประกาศโครงการอื่นๆเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอบพอร์ต ม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว TCAS67 รับ 2,617 ที่นั่ง – TCASter

632 views

5 สถานที่ขอพรด้านการเรียนแบบสุดปัง! ในกรุงเทพมหานคร – TCASter

29 views

วิศวกรรมแต่ละสาย ทำอาชีพอะไรได้บ้าง? – TCASter

40 views

ค้นหาตัวตนผ่านนพลักษณ์ (EnneagramTest) ทั้ง 9 แบบ – TCASter

44 views

มาตามนัด! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบทั้ง 4 รอบ – TCASter

3,480 views

เคล็ดไม่ลับของข้อสอบ TPAT1 กสพท. กับทริคเล็ก ๆ ที่ควรรู้ – TCASter

162 views