Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 1 – 16 มีนาคม 66
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • คณะแพทยศาสตร์
   • รับจำนวน 105 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการโควตาพื้นที่
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)
   • รับจำนวน 123 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชล
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วย อึ้งภากรณ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. โครงการนักศึกษาพิการ ( เฉพาะโครงการนี้ *ดูปฏิทินการคัดเลือกในเรียบการรับสมัคร*)
  • นิติศาสตร์
  • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • รัฐศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์
  • วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • สหเวชศาสตร์
  • ศิลปกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • เภสัชศาสตร์
  • วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • วิทยาลัยนวัตกรรม
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

รอติดตามประกาศรับสมัครอื่นๆเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

175 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

152 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,375 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,325 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,080 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,615 views