Follow us on

ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 65

CHAPTER : TCASter102

เรียบเรียง : Joe TCASter


FAQ แนะแนวทำความรู้จัก TGAT

 • คำถาม 1 : TGAT คืออะไร?
  • TGAT (Thai General Aptitude Test) เป็นการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป
  • ไม่เน้นทดสอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการ
  • TGAT เป็นชุดข้อสอบที่ถูกปรับพัฒนามาจากข้อสอบ GAT (General Aptitude Test)
  • TGAT ใช้เป็นคะแนนวัดผลยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 เป็นปีแรก
 • คำถาม 2 : TGAT แบ่งการสอบออกเป็นกี่พาร์ท? อะไรบ้าง?
  • แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 พาร์ท
  • TGAT1 รหัส 91 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • TGAT2 รหัส 92 : การคิดอย่างมีเหตุผล
  • TGAT3 รหัส 93 : สมรรถนะการทำงาน
 • คำถาม 3 : TGAT จัดสอบในรูปแบบใดบ้าง?
  • TGAT จัดสอบ 2 รูปแบบ ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตามความสมัครใจ
   • สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) หรือ
   • สามารถเลือกสอบเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์– CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)
    • ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA
    • สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ – PBT
    • ทปอ. จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้ก่อนถึงกำหนดสอบ
     • การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT
     • Video Clip การใช้งานระบบ
     • Mock-up Website แสดงการทํางานของระบบ
     • การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ
     • ระบบเสมือนจริงสําหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ
 • คำถาม 4 : ปฏิทินการสอบ TGAT สำหรับ TCAS66 เป็นอย่างไร?
  • เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 1 – 10 พ.ย.65
   • เลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT หรือ เลือกสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT
   • ค่าสมัครสอบ วิชาละ 140 บาท (PBT และ CBT ค่าสมัครสอบเท่ากัน)
   • สมัครผ่านเว็บไซต์ mytcas
   • ทำไมต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas : คลิก
   • โดยเลือกสนามสอบในระบบได้ไม่เกิน 5 แห่ง
   • เรียงลําดับตามความต้องการจากมากที่สุดเป็นลําดับ 1 ไล่ไปเรื่อย ๆ
   • จัดที่นั่งสอบตามลําดับสนามสอบที่เลือก
  • รับสมัครสอบเพิ่มเติม : วันที่ 14 – 20 พ.ย.65
   • กรณีมีที่นั่งสอบว่าง (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT)
  • พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : วันที่ 24 พ.ย. – 12 ธ.ค.65
  • สอบจริง : วันที่ 10 ธ.ค.65 เวลา 9:00-12:00 น.
  • ประกาศผลสอบ (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 15 ธ.ค.65
  • ขอทบทวนผลสอบ (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 16 – 23 ธ.ค.65
  • ประกาศผลสอบ (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 7 ม.ค.66
  • ขอทบทวนผลสอบ (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 8 – 15 ม.ค.66
 • คำถาม 5 : TGAT มีเวลาทำข้อสอบกี่ชั่วโมง? มีคะแนนเต็มเท่าไหร่
  • มีเวลาทำข้อสอบทั้ง 3 พาร์ท รวม 3 ชั่วโมง
  • จะเริ่มทำพาร์ทใดก่อนหรือหลังก็ได้
  • มีคะแนนเต็มพาร์ทละ 100 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน
  • ถ้าคิดเป็นคะแนนรวมสุทธิ TGAT จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (จะต้องนำไปหาร 3)
 • คำถาม 6 : TGAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบไหนได้บ้าง? ต้องใช้คะแนนทุกพาร์ทไหม?
  • TGAT สามารถใช้เป็นคะแนนยื่นใน TCAS รอบ 1*,2,3 หรือ 4
  • *TCAS รอบ1 เน้นพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเป็นหลัก คะแนน TGAT อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเท่านั้น
  • TGAT จะมีการประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้
  • ภาพรวมการคัดเลือกใน TCAS จะใช้ TGAT เป็นเกณฑ์คะแนนในการคัดเลือกราว 80%+
 • คำถาม 7 : ผลคะแนนสอบ TGAT มีอายุกี่ปี?
  • ผลคะแนนสอบ TGAT มีอายุ 1 ปี
  • สอบปีใดสามารถใช้ยื่นได้ในปีนั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีการศึกษาถัดไปได้
 • คำถาม 8 : TGAT มีพาร์ทละกี่ข้อ? เนื้อหาที่ออกสอบเป็นอย่างไร? มีตัวอย่างข้อสอบไหม?
  • TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ : คลิก
  • TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล : คลิก
  • TGAT3 สมรรถนะการทำงาน : คลิก
 • คำถาม 9 : อยากจำลองสอบ TGAT จับเวลาสอบเสมือนจริง (แบบออนไลน์) สมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง?
  • สามารถสมัครจำลองสอบได้กับ TCASter mock exam รอบสอบตุลาคม 65
  • สอบวันไหน? สมัครสอบแล้วได้อะไรบ้าง? : คลิก
  • สมัครสอบ : คลิก
  • คู่มือการใช้งานระบบสมัคร : คลิก

FAQ แนะแนวทำความรู้จัก TPAT

 • คำถาม 1 : TPAT คืออะไร?
  • TPAT (Thai Professional Aptitude Test : TPAT) เป็นการทดสอบวัดความถนัดวิชาชีพ
  • เน้นการวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ
  • TPAT เป็นชุดข้อสอบที่ถูกปรับพัฒนามาจากข้อสอบ PAT (Professional Aptitue Test)
  • TPAT ใช้เป็นคะแนนวัดผลยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS66 เป็นปีแรก
 • คำถาม 2 : TPAT จัดสอบวิชาอะไรบ้าง?
  • จัดทดสอบทั้งหมด 5 วิชา (เลือกสอบได้สูงสุด 5 วิชา) ได้แก่
  • TPAT1 รหัส 10 : ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์
   • แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 พาร์ท
   • TPAT11 รหัส 11 : เชาว์ปัญญา
   • TPAT12 รหัส 12 : จริยธรรมทางการแพทย์
   • TPAT13 รหัส 13 : ทักษะการเชื่อมโยง
  • TPAT2 รหัส 20 : ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์
   • แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 พาร์ท
   • TPAT21 รหัส 21 : ทัศนศิลป์
   • TPAT22 รหัส 22 : ดนตรี
   • TPAT23 รหัส 23 : นาฏศิลป์
  • TPAT3 รหัส 30 : ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
  • TPAT4 รหัส 40 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
  • TPAT5 รหัส 50 : ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์
 • คำถาม 3 : TPAT จัดสอบในรูปแบบใดบ้าง?
  • TPAT จัดสอบ 2 รูปแบบ ผู้สมัครสามารถเลือกสอบตามความสมัครใจ
  • ยกเว้น TPAT1 ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์ จัดสอบด้วยกระดาษเท่านั้น
   • สามารถเลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) หรือ
   • สามารถเลือกสอบเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์– CBT (มหาวิทยาลัยเป็นสนามสอบ)
    • ระบบการสอบเหมือนการสอบ PISA
    • สอบด้วยข้อสอบและวัน-เวลาเดียวกับการสอบด้วยกระดาษ – PBT
    • ทปอ. จะดำเนินการสิ่งเหล่านี้ก่อนถึงกำหนดสอบ
     • การประชาสัมพันธ์ระบบสอบรูปแบบใหม่ CBT
     • Video Clip การใช้งานระบบ
     • Mock-up Website แสดงการทํางานของระบบ
     • การฝึกความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าสอบ
     • ระบบเสมือนจริงสําหรับการทดลองระบบสอบที่สนามสอบ
 • คำถาม 4 : ปฏิทินการสอบ TPAT สำหรับ TCAS66 เป็นอย่างไร?
  • รับสมัครสอบ : วันที่ 1 – 10 พ.ย.65
  • ยกเว้น TPAT1 รับสมัครสอบ : วันที่ 1 – 20 ก.ย.65
  • อัปเดต กสพท.66 อ่านเพิ่มเติม : คลิก
   • เลือกสอบด้วยกระดาษ – PBT หรือ เลือกสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT
   • ค่าสมัครสอบ วิชาละ 140 บาท (PBT และ CBT ค่าสมัครสอบเท่ากัน)
   • สมัครผ่านเว็บไซต์ mytcas : คลิก
   • ทำไมต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas : คลิก
   • โดยเลือกสนามสอบในระบบได้ไม่เกิน 5 แห่ง
   • รียงลําดับตามความต้องการจากมากที่สุดเป็นลําดับ 1 ไล่ไปเรื่อย ๆ
   • จัดที่นั่งสอบตามลําดับสนามสอบที่เลือก
  • รับสมัครสอบเพิ่มเติม : วันที่ 14 – 20 พ.ย.65
   • กรณีมีที่นั่งสอบว่าง (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์– CBT)
  • พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : วันที่ 24 พ.ย. – 12 ธ.ค.65
  • วันสอบจริง
   • สอบจริง TPAT1 : วันที่ 17 ธ.ค.65 เวลา 08:30-12:30 น.
   • สอบจริง TPAT2 : วันที่ 11 ธ.ค.65 เวลา 13:00-16:00 น.
   • สอบจริง TPAT3 : วันที่ 10 ธ.ค.65 เวลา 13:00-16:00 น.
   • สอบจริง TPAT4 : วันที่ 12 ธ.ค.65 เวลา 9:00-12:00 น.
   • สอบจริง TPAT5 : วันที่ 11 ธ.ค.65 เวลา 9:00-12:00 น.
  • ประกาศผลสอบ (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 15 ธ.ค.65
  • ขอทบทวนผลสอบ (สำหรับสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์) : 16 – 23 ธ.ค.65
  • ประกาศผลสอบ (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 7 ม.ค.66
  • ขอทบทวนผลสอบ (สำหรับสอบด้วยกระดาษ) : 8 – 15 ม.ค.66
 • คำถาม 5 : TPAT มีเวลาทำข้อสอบกี่ชั่วโมง? มีคะแนนเต็มเท่าไหร่
  • TPAT2-5 จะมีเวลาทำข้อสอบวิชาละ 3 ชั่วโมง
  • TPAT2-5 มีคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน
  • TPAT1 จะมีเวลาทำข้อสอบรวม 3 ชั่วโมง 15 นาที
   • TPAT11 พาร์ทเชาว์ปัญญา สอบเวลา 08:30-09:45 น. (1 ชั่วโมง 15 นาที)
   • TPAT12 พาร์ทจริยธรรมทางการแพทย์ สอบเวลา 09:55-10:55 น. (1 ชั่วโมง)
   • TPAT13 พาร์ททักษะการเชื่อมโยง สอบเวลา 11:30-12:30 น. (1 ชั่วโมง)
   • โดยจะต้องเริ่มทำข้อสอบไปตามลำดับที่ กสพท กำหนด
  • TPAT1 มีคะแนนเต็มพาร์ทละ 100 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน
  • ถ้าคิดเป็นคะแนนรวมสุทธิ TPAT1 จะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน (จะต้องนำไปหาร 3)
 • คำถาม 6 : TPAT ใช้ยื่นใน TCAS รอบไหนได้บ้าง?
  • TPAT สามารถใช้เป็นคะแนนยื่นใน TCAS รอบ 1*,2,3 หรือ 4
  • *TCAS รอบ1 เน้นพิจารณาคุณสมบัติและผลงานเป็นหลัก คะแนน TGAT อาจใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกเท่านั้น
  • TPAT2 จะมีการประกาศคะแนนแยกส่วน นําไปใช้แยกส่วนได้
  • ภาพรวมการคัดเลือกใน TCAS จะใช้ TPAT เป็นเกณฑ์คะแนนในการคัดเลือกราว 70%+
 • คำถาม 7 : ผลคะแนนสอบ TPAT มีอายุกี่ปี?
  • ผลคะแนนสอบ TPAT มีอายุ 1 ปี
  • สอบปีใดสามารถใช้ยื่นได้ในปีนั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีการศึกษาถัดไปได้
 • คำถาม 8 : TPAT มีเนื้อหาที่ออกสอบเป็นอย่างไร? มีตัวอย่างข้อสอบไหม?
  • TPAT1 : ความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์
   • TPAT11 : เชาว์ปัญญา
   • TPAT12 : จริยธรรมทางการแพทย์
   • TPAT12 : ทักษะการเชื่อมโยง
  • TPAT2 : ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ : คลิก
  • TPAT3 : ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ : คลิก
  • TPAT4 : ความถนัดทางสถาปัตยกรรม : คลิก
  • TPAT5 : ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ : คลิก
 • คำถาม 9 : อยากจำลองสอบ TPAT จับเวลาสอบเสมือนจริง (แบบออนไลน์) สมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง?
  • สามารถสมัครจำลองสอบได้กับ TCASter mock exam รอบสอบตุลาคม 65
  • สอบวันไหน? สมัครสอบแล้วได้อะไรบ้าง? : คลิก
  • สมัครสอบ : คลิก
  • คู่มือการใช้งานระบบสมัคร : คลิก

สรุปสาระสำคัญ TGAT/TPAT ไว้ในแผ่นเดียว


FAQ แนะแนวทำความรู้จัก A-Level

 • คำถาม 1 : A-Level คืออะไร?
  • A-Level (Applied Knowledge Level: A-Level) คือ การทดสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ
  • ไม่ทดสอบเนื้อหาความรู้เชิงวิชาการที่เกินหลักสูตร
  • เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้
  • A-Level เดิมคือข้อสอบ “วิชาสามัญ” ที่ถูกถูกปรับจัดหมวดหมู่วิชาสอบใหม่ เริ่มใช้ใน TCAS66
 • คำถาม 2 : จัดสอบวิชาอะไรบ้าง?
  • จัดทดสอบทั้งหมด 16 วิชา เลือกสอบได้สูงสุด 10 วิชา ประกอบไปด้วย
   • A-Level รหัส 61 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
   • A-Level รหัส 62 : วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
   • A-Level รหัส 63 : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • A-Level รหัส 64 : วิชาฟิสิกส์
   • A-Level รหัส 65 : วิชาเคมี
   • A-Level รหัส 66 : วิชาชีววิทยา
   • A-Level รหัส 70 : สังคมศาสตร์
   • A-Level รหัส 81 : ภาษาไทย
   • A-Level รหัส 82 : ภาษาอังกฤษ
   • A-Level รหัส 83 : ภาษาฝรั่งเศส
   • A-Level รหัส 84 : ภาษาเยอรมัน
   • A-Level รหัส 85 : ภาษาญี่ปุ่น
   • A-Level รหัส 86 : ภาษาเกาหลี
   • A-Level รหัส 87 : ภาษาจีน
   • A-Level รหัส 88 : ภาษาบาลี
   • A-Level รหัส 89 : ภาษาสเปน
 • คำถาม 3 : A-Level จัดสอบในรูปแบบใดบ้าง?
  • A-Level จัดสอบด้วยกระดาษ – PBT (โรงเรียนเป็นสนามสอบ) เท่านั้น
  • ไม่มีการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ – CBT
 • คำถาม 4 : ปฏิทินการสอบ A-Level สำหรับ TCAS66 เป็นอย่างไร?
  • เปิดรับสมัครสอบ : วันที่ 1 – 10 ก.พ.66
   • ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท
   • สมัครผ่านเว็บไซต์ mytcas : คลิก
   • ทำไมต้องลงทะเบียน mytcas : คลิก
   • โดยเลือกสนามสอบในระบบได้ไม่เกิน 5 แห่ง
   • เรียงลําดับตามความต้องการจากมากที่สุดเป็นลําดับ 1 ไล่ไปเรื่อย ๆ
   • จัดที่นั่งสอบตามลําดับสนามสอบที่เลือก
   • A-Level รหัสวิชา 81-89 ภาษาต่างประเทศ ต้องเลือกสมัครสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง เพราะจัดสอบในวันและเวลาเดียวกัน
   • A-Level รหัสวิชา 61 (วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1) และรหัสวิชา 62 (วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2) สามารถสมัครสอบได้ทั้ง 2 วิชา เพราะสอบคนละเวลา
  • พิมพ์บัตรที่นั่งสอบ : วันที่ 24 ก.พ. – 12 มี.ค.66
  • สอบจริง : วันที่ 18 – 20 มี.ค.66
  • ประกาศผลสอบ : 17 เม.ย.66
  • ขอทบทวนผลสอบ : 18 – 25 เม.ย.66
 • คำถาม 5 : A-Level มีเวลาทำข้อสอบกี่ชั่วโมง? มีคะแนนเต็มเท่าไหร่?
  • มีเวลาทำข้อสอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
 • คำถาม 6 : A-Level ใช้ยื่นใน TCAS รอบไหนได้บ้าง?
  • A-Level สามารถใช้เป็นคะแนนยื่นใน TCAS รอบ 2,3 หรือ 4
 • คำถาม 7 : ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุกี่ปี?
  • ผลคะแนนสอบ A-Level มีอายุ 1 ปี
  • สอบปีใดสามารถใช้ยื่นได้ในปีนั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในปีการศึกษาถัดไปได้
 • คำถาม 8 : A-Level เนื้อหาที่ออกสอบเป็นอย่างไร? มีตัวอย่างข้อสอบไหม?
  • A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 : คลิก
  • A-Level วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 : คลิก
  • A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ : คลิก
  • A-Level ภาษาสเปน : คลิก
 • คำถาม 9 : อยากจำลองสอบ A-Level จับเวลาสอบเสมือนจริง (แบบออนไลน์) สมัครสอบได้ที่ไหนบ้าง?
  • สามารถสมัครจำลองสอบได้กับ TCASter mock exam รอบสอบมกราคม 66
  • สอบวันไหน? สมัครสอบแล้วได้อะไรบ้าง? : คลิก
  • สมัครสอบ : คลิก
  • คู่มือการใช้งานระบบสมัคร : คลิก

สรุปสาระสำคัญ A-Level ไว้ในแผ่นเดียว


เปรียบเทียบข้อสอบ TCAS66 .. สอบอะไรบ้าง? ต่างกันยังไง?


หน่วยงานใดบ้าง? ร่วมออกข้อสอบ TCAS66

 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
  • ออกข้อสอบ TPAT 1
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกข้อสอบ TGAT
  • ออกข้อสอบ TPAT 2
  • ออกข้อสอบ TPAT 3
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ออกข้อสอบ TGAT
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ออกข้อสอบ TGAT
  • ออกข้อสอบ TPAT 5
  • ออกข้อสอบ A-level สังคมฯ
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาไทย
  • ออกข้อสอบ A-level ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน,บาลี,เกาหลี )
 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  • ออกข้อสอบ A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
  • ออกข้อสอบ A-level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
  • ออกข้อสอบ A-level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • ออกข้อสอบ A-level เคมี
  • ออกข้อสอบ A-level ฟิสิกส์
  • ออกข้อสอบ A-level ชีววิทยา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ออกข้อสอบ TPAT 4

อยากสอบเข้าคณะนี้ ต้องยื่นคะแนนอะไรบ้าง?


สำหรับน้อง ๆ ที่ไม่รู้จะเริ่มเตรียมตัวยังไง อย่าลืมติดตาม TCASter ในทุก ๆ ช่องทาง เพื่อการรับข่าวสารที่รวดเร็ว การแนะแนวคณะ / มหาวิทยาลัย รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคะแนนแบบปัง ๆ อย่าลืมติดตาม TCASter กันน้าาา
** Exclusive สำหรับน้องๆ dek66 dek67 สามารถเข้ากลุ่ม Line ห้องข่าว dek66+67 ได้แล้ววันนี้!!

✅ Facebook
✅ Facebook Inter
✅ Instagram
✅ Twitter
✅ Line official
✅ Youtube
✅ Group Facebook
✅ Tiktok TCASter : (@tcaster.official)
✅ Tiktok พี่น็อต TCASter : (@northtcas) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,049 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,172 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,545 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views