Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 4 – 8 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 18 เม.ย. 66
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 – 23 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 4 – 5 พ.ค. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์
 2. คณะเกษตรศาสตร์
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. คณะศึกษาศาสตร์
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะแพทยศาสตร์
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 8. คณะเทคนิคการแพทย์
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 10. คณะทันตแพทยศาสตร์
 11. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 12. คณะเภสัชศาสตร์
 13. คณะเทคโนโลยี
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 15. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 16. คณะนิติศาสตร์
 17. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 18. วิทยาลัยนานาชาติ
 19. คณะเศรษฐศาสตร์
 20. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 21. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 22. สหวิทยาการ

รายละเอียดแสดงคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก : คลิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น – TCASter

902 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล – TCASter

897 views

GPAX ขั้นต่ำ TCAS67 รอบ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – TCASter

905 views

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

889 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

604 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

591 views