Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 1 พ.ย.–11 ธ.ค.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 17 ธ.ค.65
 • สอบสัมภาษณ์ : 24 ธ.ค.65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 31 ธ.ค.65
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะและหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
 2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 5. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
 8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
 10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
 11. คณะการแพทย์บูรณาการ
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,089 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,196 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,020 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,559 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,197 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,669 views