Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 66

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศผลการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง)
  • โครงการโควตา Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตา MOU คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ EEC
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โครงการโควตาเรียนดี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช.
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดีสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • โครงการสอบคัดเลือก “ช้างเผือก สถอ.”
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี.)
  • โครงการโควตาเพชรอุตสาหกรรมเกษตร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โครงการโควตา Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง)
  • โครงการโควตาเรียนดี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. วิทยาลัยนานาชาติ
  • โครงการโควตาเรียนดี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 8. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (วิทยาเขต กทม.)
  • โครงการโควตา Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช.
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โควตาเรียนดี สำหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาโอลิมปิกวิชาการ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาเรียนดีสำหรับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทย
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการโควตาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างจังหวัดสตูล/บุรีรัมย์/ยโสธร/นครสวรรค์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โครงการรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาด้วย Portfolio
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักศึกษาเรียนดีจากบุตรของบุคลากร มจพ. หรือของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการหรือนวัตกร
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • โครงการรับนักศึกษาเรียนดีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าศึกษาด้วยกรณีพิเศษ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาเขตระยอง)
  • โครงการโควตาเรียนดี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 11. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
  • โครงการโควตาเรียนดี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 12. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  • โครงการโควตานักศึกษาเรียนดี
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 13. โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา หรือด้านศิลปวัฒนธรรม
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 14. โครงการรับสมัครสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 15. โครงการรับสมัครสำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านหุ่นยนต์
  • รวมคณะ
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 16. โครงการรับตรง
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆ เพิ่มเติม : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

2,868 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,117 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

968 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,516 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,159 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,629 views