Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Joe TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ1.1 มธ.

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66 
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. โครงการรับด้วย Portfolio รอบ 1.1
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.)
    • รับ 15 ที่นั่ง
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วท.บ. (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)
    • รับ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วท.บ. (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)
    • รับ 5 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาอนามัยชุมชน วท.บ. (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)
    • รับ 5 ที่นั่ง
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
   • สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศศ.บ.) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์)
    • รับ 15 ที่นั่ง
   • สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศศ.บ.) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ลำปาง)
    • รับ 5 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ Outstanding Student Program (OSP)
  • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
   • สาขาวิชาการวเิคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.และสสวท.)
  • กลุ่มส่งเสริมโอลิมปีกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ของมูลนิธิ สอวน. (ค่าย 2)
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • รับ 30 ที่นั่ง
  • กลุ่มคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปีกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (สสวท.)
   • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    • รับ 1 ที่นั่ง
   • คณะเศรษฐศาสตร์
    • รับ 1 ที่นั่ง
   • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • รับ 7 ที่นั่ง
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • รับ 4 ที่นั่ง
   • คณะสหเวชศาสตร์
    • รับ 2 ที่นั่ง
   • คณะทันตแพทยศาสตร์
    • รับ 1 ที่นั่ง
   • คณะพยาบาลศาสตร์
    • รับ 1 ที่นั่ง
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
    • รับ 5 ที่นั่ง
   • คณะสาธารณสุขศาสตร์
    • รับ 1 ที่นั่ง
   • คณะเภสัชศาสตร์
    • รับ 1 ที่นั่ง
    • สถาบันเทคนโลยีนานาชาติสิรินธร
    • รับ 4 ที่นั่ง
   • วิทยาลัยนวัตกรรม
    • รับ 1 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. โครงการรับด้วย Portfolio รอบ 1.2
  • คณะรัฐศาสตร์
   • รับ 15 ที่นั่ง
  • คณะเศรษฐศาสตร์
   • รับ 60 ที่นั่ง
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
   • รับ 50 ที่นั่ง
  • คณะศิลปศาสตร์
   • รับ 180 ที่นั่ง
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   • รับ 40 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • รับ 240 ที่นั่ง
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • รับ 296 ที่นั่ง
  • คณะสหเวชศาสตร์
   • รับ 225 ที่นั่ง
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • รับ 45 ที่นั่ง
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
   • รับ 23 ที่นั่ง
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
   • รับ 109 ที่นั่ง
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • รับ 45 ที่นั่ง
  • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
   • รับ 65 ที่นั่ง
  • วิทยาลัยนวัตกรรม
   • รับ 60 ที่นั่ง
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
   • รับ 30 ที่นั่ง
  • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
   • รับ 80 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
   • รับ 10 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะศิลปศาสตร์
   • รับ 40 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการ THAMMASAT FRONTIER CURRICULUM
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
    • วิชาเอกจีน-โลกศึกษา
    • วิชาเอกนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
    • วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว
    • วิชาเอกการจัดการทรัพยากรทางสังคมวัฒนธรรม
    • วิชาเอกการบูรณาการเพื่อความยั่งยืน
    • วิชาเอกออกแบบนวัตกรรมสังคม
    • วิชาเอกออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
     • รับ 100 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
  • วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
   • รับ 77 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะเศรษฐศาสตร์
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยสหวิทยาการ
   • รับ 58 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

311 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

314 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

250 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

98 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

167 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

160 views