Follow us on

TCAS66 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร :
  • ครั้งที่ 1 : 7 – 30 กันยายน 65
  • ครั้งที่ 2 : 27 ต.ค. – 30 ธ.ค. 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 ก.พ. 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 ก.พ. 66
 • มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 ก.พ. 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. รับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะบริหารศาสตร์
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
   • จำนวนรับ 1,995 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 2. โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะบริหารศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • จำนวนรับ 1,813 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 3. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • คณะแพทยศาสตร์
   • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 4. รับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะบริหารศาสตร์
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • คณะพยาบาลศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
   • จำนวนรับ 1,612 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 5. โครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะบริหารศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
   • เปิดรับสมัคร : 14 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66
   • จำนวนรับ 790 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 6. โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • เปิดรับสมัคร : 14 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66
   • จำนวนรับ 70 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 7. โครงการโควตาโรงเรียนและครูแนะแนว
  • คณะเกษตรศาสตร์
  • คณะวิทยาศาสตร์
  • คณะนิติศาสตร์
  • คณะรัฐศาสตร์
  • คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • คณะบริหารศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • เปิดรับสมัคร : 14 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66
   • จำนวนรับ 820 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

815 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

578 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

558 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

555 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views