Follow us on

TCAS66 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 65

เรียบเรียง : MINK TCASter


กำหนดการคัดเลือก TCAS66 รอบ3 มธ.

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 7 – 13 พ.ค. 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 20 พ.ค. 66
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 20 – 21 พฤษภาคม 66
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 26 พ.ค. 66
 • เลือกสละสิทธิ์ : *27 พ.ค.66
  • *27 พ.ค 66 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น
 • สมัครทาง : คลิก
 • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
  • *ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
 • คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 • วิทยาลัยนวัตกรรม
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์
 • วิทยาลัยแพทยศาสตรน์านาชาติจุฬาภรณ์
 • วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ๊งภากรณ์

เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือก

 • GPAX
 • TGAT/TPAT
 • A-Level
 • วิชาเฉพาะ มธ.
 • คุณสมบัติเฉพาะ

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (ประกาศ 22 กันยายน 65)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใครจะสอบต้องรีบดู – TCASter

30 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จัดเต็มให้พร้อมเข้าห้องสอบ – TCASter

60 views

รวมติวฟรี! TPAT 2 – 5 ต้องดูก่อนเข้าห้องสอบ! – TCASter

93 views

อยากเป็นเภสัชฯ ต้องสอบอะไรบ้าง พร้อมวิธีเตรียมสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ – TCASTER

488 views

เปิดรับแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกสพท. 67 รับทั้งหมด 21 ที่นั่ง – TCASter

94 views

รวมติวฟรี TPAT1 ใครจะสอบกสพท.ต้องรีบดู! – TCASTER

151 views