Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Mink TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/ สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลลาดกระบัง1:134566858.5263.59
2สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบสถ.บ. สถาปัตยกรรมหลักลาดกระบัง1:961095262.9766.79
3วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลาดกระบัง1:92201,82863.5868.41
4สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบศป.บ. ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ตลาดกระบัง1:681067660.1667.19
5วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมโยธาลาดกระบัง1:60201,18756.3968.73
6วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและ สารสนเทศลาดกระบัง1:48523856.4660.94
7วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมเคมีลาดกระบัง1:441043755.6366.33
8วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าลาดกระบัง1:44251,09057.7867.76
9ทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ. วิทยาการข้อมูลและการ วิเคราะห์เชิงธุรกิจลาดกระบัง1:441565356.0762.08
10อุตสาหกรรมอาหารวท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอาหารลาดกระบัง1:421562654.31357.75

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลาดกระบัง1:92201,82863.5868.41
2สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบสถ.บ. สถาปัตยกรรมหลักลาดกระบัง1:961095262.9766.79
3สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบศป.บ. ศิลปกรรม มีเดียอาร์ต และอิลลัสเตชั่นอาร์ตลาดกระบัง1:681067660.1667.19
4วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลลาดกระบัง1:134566858.5263.59
5สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบสถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรมลาดกระบัง1:381037258.1160.76
6วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าลาดกระบัง1:44251,09057.7867.76
7ศิลปศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษลาดกระบัง1:107572157.7173.19
8วิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ลาดกระบัง1:38451,70357.6666.05
9วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)ลาดกระบัง1:4051757.3465.40
10วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และ ออโตเมชันลาดกระบัง1:271540157.2363.68

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1บริหารธุรกิจศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ จัดการลาดกระบัง1:315041448.0361.70
2เทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง1:171051,71853.5560.04
3วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุวศ.บ. วิศวกรรมวัสดุนาโนลาดกระบัง1:310027843.3257.67
4วิทยาศาสตร์วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล (สายวิทย์-คณิต)ลาดกระบัง1:58039248.1960.73
5วิทยาศาสตร์วท.บ. สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล (สายศิลป์-คํานวณ)ลาดกระบัง1:1.2809148.1655.76
6อุตสาหกรรมอาหารวท.บ. วิศวกรรมแปรรูปอาหารลาดกระบัง1:48026545.4959.73
7วิทยาศาสตร์วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมลาดกระบัง1:48030844.2254.52
8วิทยาศาสตร์วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรมลาดกระบัง1:1.58011343.4753.87
9ศิลปศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษลาดกระบัง1:107572157.7173.19
10วิทยาศาสตร์วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ลาดกระบัง1:1.1707249.0756.35

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลาดกระบัง1:92201,82863.5868.41
2เทคโนโลยีสารสนเทศวท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง1:171051,71853.5560.04
3วิทยาศาสตร์วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ลาดกระบัง1:38451,70357.6666.05
4บริหารธุรกิจบธ.บ. บริหารธุรกิจ แขนงการ จัดการและการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมลาดกระบัง1:34501,65852.9658.93
5บริหารธุรกิจบธ.บ. บริหารธุรกิจ แขนงนวัตกรรม การจัดการอุตสาหกรรมลาดกระบัง1:26501,29552.7258.24
6วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมโยธาลาดกระบัง1:60201,18756.3968.73
7วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าลาดกระบัง1:44251,09057.7867.76
8สถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบสถ.บ. สถาปัตยกรรมหลักลาดกระบัง1:961095262.9766.79
9วิทยาศาสตร์วท.บ. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมลาดกระบัง1:136076451.2556.99
10ศิลปศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษลาดกระบัง1:107572157.7173.19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

172 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

149 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,374 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,324 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,079 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,612 views