Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (TOP10 อัตราการแข่งขัน-คะแนนสอบเข้า-จำนวนรับ)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูลที่แสดงไม่นับรวมเกณฑ์คณะใน กสพท.65

ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 65

เรียบเรียง : Mink TCASter

TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1สัตวแพทยศาสตร์สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)มหาสารคาม1 : 487.762,92663.5765.66
2เภสัชศาสตร์ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรมมหาสารคาม1 : 121204,24057.8160.92
3สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) มหาสารคาม1 : 85.0217053.5357.29
4แพทยศาสตร์วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์มหาสารคาม1 : 83.7201,67456.0459.86
5ศึกษาศาสตร์กศ.บ. ภาษาไทยมหาสารคาม1 : 81.1973056.5162.46
6ศึกษาศาสตร์กศ.บ. การศึกษาปฐมวัยมหาสารคาม1 : 71.31285554.0557.06
7มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษมหาสารคาม1 : 70.4171,19756.7272.23
8สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)มหาสารคาม1 : 54.5210953.5654.58
9มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจมหาสารคาม1 : 44.3731053.5355.77
10ศึกษาศาสตร์กศ.บ. ภาษาอังกฤษมหาสารคาม1 : 38.81765955.6661.09

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1สัตวแพทยศาสตร์สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)มหาสารคาม1 : 487.762,92663.5765.66
2เภสัชศาสตร์ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรมมหาสารคาม1 : 212.0204,24057.8160.92
3มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษมหาสารคาม1 : 70.4171,19756.7272.23
4ศึกษาศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์มหาสารคาม1 : 33.32273356.6361.17
5ศึกษาศาสตร์กศ.บ. ภาษาไทยมหาสารคาม1 : 81.1973056.5162.46
6แพทยศาสตร์วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์มหาสารคาม1 : 83.7201,67456.0459.86
7ศึกษาศาสตร์กศ.บ. ภาษาอังกฤษมหาสารคาม1 : 38.81765955.6661.09
8มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)มหาสารคาม1 : 31.01031055.4257.18
9ศึกษาศาสตร์กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาสารคาม1 : 28.61234354.6658.80
10ศึกษาศาสตร์กศ.บ. สังคมศึกษามหาสารคาม1 : 32.72065454.1359.89

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1การบัญชีและการจัดการบช.บ. บัญชีบัณฑิตมหาสารคาม1 : 1.21,0001,2350.0058.37
2การบัญชีและการจัดการบธ.บ. การตลาดมหาสารคาม10.97006520.0057.87
3การบัญชีและการจัดการบธ.บ. การจัดการมหาสารคาม0.86004900.0058.92
4สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา มหาสารคาม0.1500710.0054.95
5การบัญชีและการจัดการบธ.บ. การบริหารการเงินมหาสารคาม1 : 1.24004910.0058.14
6วิศวกรรมศาสตร์วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์มหาสารคาม1 : 1.53505290.0057.02
7การบัญชีและการจัดการศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาสารคาม0.73502470.0056.48
8การบัญชีและการจัดการบธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจมหาสารคาม0.63502010.0055.38
9การท่องเที่ยวและการโรงแรมศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวมหาสารคาม1 : 1.23003590.0055.10
10การท่องเที่ยวและการโรงแรมศศ.บ. การจัดการโรงแรมมหาสารคาม0.93002620.0056.15

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับที่คณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาวิทยาเขตอัตราการแข่งขันรับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1เภสัชศาสตร์ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรมมหาสารคาม1 : 212204,24057.8160.92
2สัตวแพทยศาสตร์สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)มหาสารคาม1 : 487.762,92663.5765.66
3แพทยศาสตร์วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์มหาสารคาม1 : 83.7201,67456.0459.86
4นิติศาสตร์น.บ. นิติศาสตรบัณฑิตมหาสารคาม1 : 14.61001,45651.7259.22
5การบัญชีและการจัดการบช.บ. บัญชีบัณฑิตมหาสารคาม1 : 1.21,0001,2350.0058.37
6มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษมหาสารคาม1 : 70.4171,19756.7272.23
7ศึกษาศาสตร์กศ.บ. การศึกษาปฐมวัยมหาสารคาม1 : 71.31285554.0557.06
8สาธารณสุขศาสตร์ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์มหาสารคาม1 : 13.66081648.6653.45
9ศึกษาศาสตร์วท.บ. จิตวิทยามหาสารคาม1 : 24.93074853.9058.41
10ศึกษาศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์มหาสารคาม1 : 33.32273356.6361.17

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

456 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

368 views