Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! TCAS65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TOP10 อัตราการแข่งขัน คะแนนสอบเข้า จำนวนรับ ผู้สมัคร)

วันที่โพสต์

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูลภาพรวมการคัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 65

เรีบบเรียง : Joe TCASter


TOP10 คณะที่มีอัตราการแข่งขันสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาอัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)1 : 131101,30848.8851.05
2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี 1 : 81648649.1057.30
3เทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 1 : 80372,93650.5857.15
4เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 79312,42550.1658.49
5เทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด 1 : 76261,97452.5458.05
6สถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 : 70534639.4942.98
7มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 : 67322,11956.2866.80
8มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 1 : 62636851.3856.34
9ศึกษาศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการสอน ภาษาไทย 1 : 61848749.5055.04
10มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน (แผน A) 1 : 59846548.1057.00

TOP10 คณะที่มีคะแนนสอบเข้าสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 : 67322,11956.2866.80
2มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 1 : 6136654.4054.40
3มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย 1 : 581798653.6858.63
4มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาเยอรมัน 1 : 2162953.3053.30
5มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาสเปน 1 : 301235153.2059.70
6วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นวิชาเอกการจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส) 1 : 1231152.7652.76
7เทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด 1 : 76261,97452.5458.05
8มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 1 : 46731952.4058.30
9ศึกษาศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่น นอกจากภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 : 181323352.2862.01
10มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภาษาตะวันตก วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส 1 : 261333351.8056.00

TOP10 คณะที่มีจำนวนเปิดรับสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชา ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ําสุด
คะแนน
สูงสุด
1นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (ศิลป์) 1 : 614783336.7552.06
2นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (วิทย์) 1 : 141462,04339.8855.25
3วิทยาศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 : 47024522.7842.11
4สหวิทยาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิชาเอก วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 1 : 0.23611416.7921.04
5สหวิทยาการสาขาวิชานิติศาสตร์ (วิทย์) 1 : 36014025.5646.75
6สหวิทยาการสาขาวิชานิติศาสตร์ (ศิลป์) 1 : 2607523.9342.31
7บริหารธุรกิจและการบัญชีบัญชีบัณฑิต บัญชี 1 : 135768732.6851.63
8บริหารธุรกิจและการบัญชีบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงิน 1 : 85338231.3649.56
9สหวิทยาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 : 0.1050526.5626.56
10วิทยาศาสตร์สาขาวิชาเคมี 1 : 74934026.5843.45

TOP10 คณะที่มีจำนวนผู้สมัครสูง

ลำดับคณะ/สํานักวิชาชื่อหลักสูตร / สาขาวิชา อัตราการ
แข่งขัน
รับสมัครคะแนน
ต่ำสุด
คะแนน
สูงสุด
1เทคนิคการแพทย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์1 : 80372,93650.5857.15
2เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 : 79312,42550.1658.49
3มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 : 67322,11956.2866.80
4นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (วิทย์) 1 : 141462,04339.8855.25
5เทคนิคการแพทย์สาขาวิชากายภาพบําบัด 1 : 76261,97452.5458.05
6พยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 : 34461,53834.7043.35
7เภสัชศาสตร์เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 : 131101,30848.8851.05
8มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย 1 : 581798653.6858.63
9นิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบ คณิตศาสตร์ (ศิลป์) 1 : 614783336.7552.06
10วิทยาศาสตร์สาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 : 184374030.9141.24

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแล้ว!!! ปฏิทิน TCAS67 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU) – TCASter

132 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ใครจะสอบต้องรีบดู – TCASter

31 views

ติวฟรี! A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 จัดเต็มให้พร้อมเข้าห้องสอบ – TCASter

63 views

รวมติวฟรี! TPAT 2 – 5 ต้องดูก่อนเข้าห้องสอบ! – TCASter

93 views

อยากเป็นเภสัชฯ ต้องสอบอะไรบ้าง พร้อมวิธีเตรียมสอบเข้าคณะเภสัชศาสตร์ – TCASTER

492 views

เปิดรับแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกสพท. 67 รับทั้งหมด 21 ที่นั่ง – TCASter

96 views