Follow us on

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565

วันที่โพสต์

อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย ระดับปริญญาตรี

1. คณะมนุษยศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

2. คณะศึกษาศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

3. คณะวิจิตรศิลป์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  • สาขาศิลปะภาพพิมพ์
  • สาขาประติมากรรม
  • สาขาศิลปะไทย
  • สาขาการออกแบบ
  • สาขาสหศาสตร์ศิลป์
  • สาขาศิลปะการแสดง
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 23,000 บาท
  • สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 25,000 บาท
  • สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

4. คณะสังคมศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

5. คณะวิทยาศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
  • สาขาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมบูรณาการ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
  • สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ
  • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรนานาชาติ
  • สาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรนานาชาติ

7. คณะแพทยศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • สาขาแพทยศาสตร์

8. คณะเกษตรศาสตร์ 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

9. คณะทันตแพทยศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • สาขาทันตแพทยศาสตร์

10. คณะเภสัชศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • สาขาเภสัชศาสตร์

11. คณะเทคนิคการแพทย์ 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

12. คณะพยาบาลศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • สาขาพยาบาลศาสตร์
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 45,000 บาท
  • สาขาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 

13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 16,000 บาท
  • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 26,000 บาท
  • สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและนวัตกรรม

14. คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • สาขาสัตวแพทยศาสตร์

15. คณะบริหารธุรกิจ

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  • สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ
  • สาขาการจัดการธุรกิจบริการ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 28,000 บาท
  • สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
  • สาขาการจัดการธุรกิจบริการ หลักสูตรสามภาษา 

16. คณะเศรษฐศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • สาขาเศรษฐศาสตร์
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 35,000 บาท
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

17. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 29,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

18.คณะการสื่อสารมวลชน

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 20,000 บาท
  • สาขาการสื่อสารมวลชน
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 45,000 บาท
  • สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล หลักสูตรสองภาษา

19. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  • ทุกสาขาวิชา

20. คณะนิติศาสตร์ 

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท
  • สาขานิติศาสตร์
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 22,000 บาท
  • สาขานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

21. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 33,000 บาท
  • สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสองภาษา 
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,000 บาท
  • สาขาแอนนิเมชั่น และวิชวลเอฟเฟกต์ หลักสูตรสองภาษา 
  • สาขาดิจิทัลเกม หลักสูตรสองภาษา
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท
  • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ

22. วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 55,000 บาท
  • สาขานวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ 

⭐ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : คลิก

 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนนิสิตชาวต่างประเทศ
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวไทย
 • อัตราค่าเล่าเรียนผู้ร่วมฟังชาวต่างประเทศ
 • อัตราการเรียกเก็บเงินประเภทอื่นๆ
 • ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://reg1.nmu.ac.th/registrar/home.asp

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ปฏิทิน TCAS67 พระนครเหนือ เริ่มรอบแรก 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

108 views

ปฏิทิน TCAS67 ม.บูรพา มาแล้ว! เปิดทุกรอบ 25 ตุลาคมนี้ เตรียมพอร์ตรอได้เลย – TCASter

112 views

เตรียมตัวรอได้เลย ปฏิทิน TCAS67 มทส. เปิดรับทุกรอบ รับรอบพอร์ต (1.2) 15 พฤศจิกายนนี้ – TCASter

50 views

เตรียมตัวให้พร้อม! ปฏิทิน TCAS67 มข. ประกาศแล้ว เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

98 views

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

142 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

91 views