Follow us on

รวมให้แล้ว! เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำวิชาสามัญ (จุฬา / มธ. / มหิดล) TCAS รอบ3 Admission

วันที่โพสต์

แสดงข้อมูลเฉพาะ TCAS65 รอบ3 แอดมิชชั่น

UPDATE : 5 มีนาคม 65 เวลา 12:00 น.

อ้างอิงข้อมูล : เว็บไซต์แต่ละสถาบัน


กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

TCAS รอบ3 Admission

 1. ทุกคณะ/สาขาวิชา/สถาบัน ที่เข้าร่วม กสพท
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ ทั้ง 7 วิชา วิชาละไม่ต่ำกว่า 30% (30 คะแนน)
  • ผลคะแนนรวมในรายวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา วิชาสามัญ ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 30% (90 คะแนน)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TCAS รอบ3 Admission

 1. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 2. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (วิชาเอกการศึกษาพิเศษ) เลือกสอบวิชาภาษาไทย
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 3. คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ (วิชาเอกการศึกษาพิเศษ) เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
 5. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

TCAS รอบ3 Admission

 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (รูปแบบ วิชาสามัญ) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต,หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน,หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอื่นๆ,หลักสูตร บช.บ.การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ,หลักสูตร บธ.บ.การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 2. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (รูปแบบ วิชาสามัญ 5 วิชา)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 3. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา (รูปแบบ วิชาสามัญ + PAT1 หรือ PAT 7)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 4. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาศาสตร
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
 5. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เลือกสอบคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์) , (เลือกสอบ ภาษาต่างประเทศ)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 6. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตร ศศ.บ.สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง หลักสูตรการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(DBTM)
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
 9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง)
  • สาขาวิชาอนามัยชุมชน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
 10. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

มหาวิทยาลัยมหิดล

TCAS รอบ3 Admission

 1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาวิชากายอุปกรณ์
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 35 คะแน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
   • *คะแนนรวม 5 วิชา ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน
 2. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 10 คะแน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
    • *คะแนนรวม 7 วิชา ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
    • *คะแนนรวม 7 วิชา ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมายวิชาเอกแก้ไขการพูด
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
    • *คะแนนรวม 7 วิชา ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
 3. คณะวิทยาศาสตร
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาเคมี , สาขาวิชาชีววิทยา , สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ , สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ , สาขาวิชาฟิสิกส์ , สาขาวิชาชีวนวัตกรรม(หลักสูตรนานาชาติ)
   • ต้องได้คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ (คณิต 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,อังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน
    • *คะแนนรวม 3 วิชา (เคมี,ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  • สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • *ต้องได้คะแนนรวม 3 วิชา (เคมี,ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน
  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
    • *คะแนนรวม 5 วิชา (คณิต 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (หลกัสตูรนานาชาติ)
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
    • *คะแนนรวม 2 วิชา (คณิต 1,ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
 4. คณะเทคนิคการแพทย์
  • สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
  • สาขาวิชารังสีเทคนิค
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
 5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
    • *คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต 1,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
    • *คะแนนรวม 4 วิชา (ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
 6. คณะกายภาพบำบัด
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • สาขาวิชากิจกรรมบำบัด
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
    • *คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,อังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
 7. คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
 8. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
    • *คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน
  • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 1 คะแนน
    • *คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต 1,เคมี,ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , สาขาวิชาวิศวกรไฟฟ้า , สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ,สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ , สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) , สาขาวิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 10. วิทยาเขตกาญจนบุรี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
    • *คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต 1,ภาษาอังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
    • *คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต 1,ภาษาอังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
    • *คะแนนรวม 7 วิชา (คณิต 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,อังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 140 คะแนน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์
   • *คะแนนรวม 5 วิชา (คณิต 1,ฟิสิกส์,เคมี,ชีววิทยา,อังกฤษ,) ไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
   • *คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต 1,ฟิสิกส์,เคมี,อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน
 11. คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาภาษาจีน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
    • *คะแนนรวม 3 วิชา (อังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
  • สาขาวิชาภาษาไทย
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
    • *คะแนนรวม 3 วิชา (อังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
    • *คะแนนรวม 3 วิชา (อังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 195 คะแนน
 12. วิทยาลัยศาสนศึกษา สาขาวิชาศาสนศึกษา
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาไทย ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
 13. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตรสาขาวิชาเวชระเบียน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิตศาสตร์1 ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 10 คะแนน
  • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
   • *คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต 1,เคมี,ชีววิทยา,อังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน
 14. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
   • *คะแนนรวม 4 วิชา (คณิต 2 ,อังกฤษ,ไทย,สังคม) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
   • ต้องได้คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

เรียบเรียง : MINK TCASter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views