Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่โพสต์

วันนี้ระเบียบรอบโควตาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศแล้วจ้า แอดเห็นระเบียบการแล้วบอกเลยว่าโควตาที่เปิดรับนั้นบางสาขาวิชาไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ หรือที่มีกำหนดก็เริ่มต้นเพียง 2.00 เท่านั้น น้องๆคนไหนที่กังวลว่าเกรดไม่สูง เกรดไม่ถึง 3.00 จะมีที่ไหนสมัครได้บ้างไหม แอดแนะนำที่นี่เลยจ้า และน้องๆคนไหน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระเบียบการกำหนด อย่ารอช้าน้าา รีบตามแอดมินมาได้เลยจ้า

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม – 25 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 27 เมษายน 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 30 เมษายน 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : 4 พฤษภาคม 65
 • ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 9 พฤษภาคม 65

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี
   • เครื่องกล (ภาคปกติ)
   • อุตสาหการ (ภาคปกติ)
   • คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ภาคปกติ)
 2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.) 4 ปี
   • ออกแบบแฟชั่นผ้าและการจัดการสินค้า (ภาคปกติ)
   • อาหารและโภชนาการ (ภาคปกติ)
   • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (ภาคปกติ)
   • คหกรรมศาสตร์(ภาคปกติ)
   • อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • เทคโนโลยีอาหาร (ภาคปกติ)
 3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ) เลือกสาขาปี 2
 4. คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 ปี
   • การบัญชี (ภาคปกติ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 4 ปี
   • การจัดการ (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2
   • นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน กลุ่มวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (ภาคปกติ)
   • นวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ภาคปกติ)
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ภาคพิเศษ)
   • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ภาคปกติ)
   • ระบบสารสนเทศ (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2
   • การตลาด (ภาคปกติ) เลือกกลุ่มวิชา ปี 2
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ภาคปกติ)
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)
   • วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
   • วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ)
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 ปี
   • วิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)
   • วิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติ)
   • วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ภาคปกติ)
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ)
   • วิศวกรรมโยธา (ภาคปกติ)
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ (ภาคปกติ)
   • วิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ)
   • วิศวกรรมโยธา (ภาคสมทบ)
   • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ภาคปกติ)
 7. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 4 ปี
   • การท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
   • การโรงแรม (ภาคปกติ)
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ภาคปกติ)
   • ภาษาไทยประยุกต์(ภาคปกติ)
 8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี
   • เทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น (ภาคปกติ)
   • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ-ออกแบบแฟชั่น (ภาคปกติ)
   • ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ–ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (ภาคปกติ)
   • นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคปกติ)
 9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 4 ปี
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
   • การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ (ภาคปกติ)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 5 ปี
   • สถาปัตยกรรม (ภาคปกติ)
 10. สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 4 ปี
   • อัญมณีรังสรรค์(ภาคปกติ)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.rmutp.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

188 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

238 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

156 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

81 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

103 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

96 views