Follow us on

TCAS65 เนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ (TEST BLUEPRINT)

วันที่โพสต์

TCAS65 GAT ความถนัดทั่วไป ส่วน 1

 • โครงสร้างข้อสอบ
  • การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
  • (ลักษณะการตอบเป็น ปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก)
 • ปรนัย จำนวน 20 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 150 คะแนน

TCAS65 GAT ความถนัดทั่วไป ส่วน 2

 • การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ
  • Expressions
  • Vocabulary
  • Reading Comprehension
  • Structure and Writing
 • ปรนัย (5 ตัวเลือก) 60 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 150 คะแนน

TCAS65 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

 • วัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
  1. การเชื่อมโยงความรู้
   • ความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือ ในการหาคำตอบทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ หรือสถานการณ์ในชีวิตจริง (10 – 14 ข้อ)
  2. การแก้ปัญหาและการให้เหตุผล
   • ความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้ง เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปที่มีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ (20 – 24 ข้อ)
  3. การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
   • ความสามารถในการใช้รูป ภาษา และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้องชัดเจน (10 – 14 ข้อ)
 • โดยข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลางและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
  1. สาระจำนวนและพีชคณิต
  2. สาระการวัดและเรขาคณิต
  3. สาระสถิติและความน่าจะเป็น
  4. สาระแคลคูลัส
 • รวม 45 ข้อ
  • ปรนัย (5 ตัวเลือก)
  • รูปแบบอัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข)
  • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

 • วัดสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้
  1. การเชื่อมโยงความรู้
   • ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาอธิบาย หรือเชื่อมโยง กับข้อมูล เพื่อหาคำตอบ ข้อสรุป หรือแก้ปัญหาในชีวิตจริง (15 – 19 ข้อ)
  2. การประเมินและการออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
   • ความสามารถในการวิเคราะห์ ประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูล เพื่อเสนอสมมติฐานหรือกระบวนการสำรวจตรวจสอบ และสามารถตรวจสอบ ความสมเหตุสมผล หรือสามารถให้เหตุผลเพื่อให้เกิดการยอมรับในข้อสรุปที่ได้จากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (24 – 28 ข้อ)
  3. การสื่อสารและการสื่อความหมายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
   • ความสามารถในการประเมิน หรือเลือกใช้ข้อมูล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารให้เหมาะสม รวมทั้งใช้ข้อมูลจากการนำเสนอรูปแบบต่างๆ ในการตีความหรืออธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (15 -19 ข้อ)
 • โดยข้อสอบมีขอบเขตเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
  1. สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  2. สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
  3. สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศและสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย
   1. สาระชีววิทยา
   2. สาระเคมี
   3. สาระฟิสิกส์
   4. สาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
 • หมายเหตุขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (http://academic.obec.go.th/images/document/1580786506_d_1.pdf )
  จากเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (www.obec.go.th)
 • ปรนัย (5 ตัวเลือก) จำนวน 60 ข้อ
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

 • เนื้อหา
  • กลศาสตร์ แรง มวลและการเคลื่อนที่
   1. ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสงและเสียง
   2. พลังงาน ความร้อนและของไหล
   3. เคมี สารและสมบัติของสาร
   4. คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม
   5. พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์
   6. การเขียนแบบเชิงวิศวกรรม
  • สมรรถนะ
   1. การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
   2. ความถนัดเชิงช่าง
   3. ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
   4. สามัญสำนึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
   5. การแก้ปัญหา
   6. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • รวม 70 ข้อ
  • ปรนัย (5 ตัวเลือก) 60 ข้อ
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นตัวเลข) 10 ข้อ
  • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • เนื้อหา
  1. ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
  2. ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • สมรรถนะ
  1. การรับรู้รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
  2. การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
  3. ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
  4. ทักษะการวาดภาพ
 • รวม 34 ข้อ
  • ปรนัย (5 ตัวเลือก) 20 ข้อ
  • ปรนัย (เลือกคำตอบที่สัมพันธ์กัน) 10 ข้อ
  • อัตนัย 4 ข้อ
  • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

 • เนื้อหา
  1. ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
  2. สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม
   • วัดแววความเป็นครู
   • ความรู้ทั่วไป
   • ความถนัดด้านภาษา
   • ความถนัดด้านเหตุผล
   • ความถนัดด้านตัวเลข
   • ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์
 • สมรรถนะ
  1. สมรรถนะและคุณสมบัติของความเป็นครู
  2. สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้
 • รวม 120 ข้อ
  • ปรนัย (5 ตัวเลือก)
  • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

 • เนื้อหา
  1. ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
  2. ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ
  3. ดนตรีไทย ดนตรีสากล
  4. นาฏศิลป์/ การแสดง
  5. บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ ศิลปะการแสดง
 • สมรรถนะ
  • ศักยภาพการรับรู้ รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบศิลป์
  • การคิดสร้างสรรค์ – จินตนาการ
  • การรับรู้ภาพด้วยสายตา เพื่อการจำลองภาพ สิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนำมาสร้างแรงบันดาลใจ และงานสร้างสรรค์
  • พื้นฐานความรู้การวาดภาพ และองค์ประกอบศิลป์
  • พื้นฐานความรู้ทางด้านเครื่องดนตรี
  • บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง
 • รวม 100 ข้อ
  • ปรนัย (5 ตัวเลือก) 90 ข้อ
  • ปรนัย (เลือกคำตอบที่ สัมพันธ์กัน) 10 ข้อ

TCAS65 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

 • เนื้อหา
  1. คำศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
  2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
  3. สำนวน (Expression)
  4. วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
  5. การออกเสียง (Prononciation)
  6. การอ่านจับใจความ
  7. บทสนทนา
 • สมรรถนะ
  1. ความสามารถในการอ่าน
  2. ความสามารถในการเขียน
  3. ความสามารถในการสื่อสาร
 • ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

 • เนื้อหา
  • คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน (Wortschatz und Strukturen)
 • สมรรถนะ
  1. การใช้คำศัพท์และสำนวนภาษาเยอรมันในสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน (Ausdrücke und Wendungen in Alltagssituationen)
  2. การอ่านตัวบทภาษาเยอรมัน (Lesen: Lücken- und Lesetexte)
 • ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

 • เนื้อหา
  1. คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
  2. คันจิขั้นพื้นฐาน
  3. ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
  4. ญี่ปุ่นศึกษา
 • สมรรถนะ
  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการเขียน
  3. ความสามารถในการอ่าน
 • ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

 • เนื้อหา
  1. คำศัพท์ และสำนวน
  2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
  3. สัทอักษร
  4. ความรู้ทั่วไป
  5. อักษรจีน
  6. การเขียน
  7. การอ่าน
  8. สนทนา
 • สมรรถนะ
  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการอ่าน
  3. ความสามารถในการเขียน
   • (ในข้อสอบมีข้อสอบฉบับตัวย่อ (ส่วนหน้า)และฉบับตัวเต็ม (ส่วนหลัง) ให้เลือกทำฉบับใดฉบับหนึ่ง)
 • ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

 • เนื้อหา
  1. ไวยากรณ์
  2. วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
  3. คำศัพท์
  4. ความเข้าใจภาษา
 • สมรรถนะ
  1. ความสามารถในการอ่าน
 • ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

 • เนื้อหา
  1. คำศัพท์พื้นฐาน
  2. ไวยากรณ์และโครงสร้าง
  3. ความเข้าใจภาษา
 • สมรรถนะ
  1. ความสามารถในการอ่านเขียน
  2. ความสามารถในการแปลความ
  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ
 • ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

 • เนื้อหา
  1. ไวยากรณ์
  2. คำศัพท์
  3. สังคมและวัฒนธรรม
 • สมรรถนะ
  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการอ่าน
 • ปรนัย (4 ตัวเลือก)
 • คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 09 ภาษาไทย

 • เนื้อหา
  1. การอ่านเพื่อเข้าใจเนื้อหา
  2. การจับใจความ / การสรุปสาระสำคัญของข้อความ
  3. การตีความ
  4. การวิเคราะห์จุดประสงค์ / เจตนาของผู้เขียน
  5. การวิเคราะห์ข้อคิด / แนวคิดที่ได้จากการอ่าน
  6. การอนุมานจากเนื้อหาของข้อความ ที่อ่าน
  7. ท่าที / น้ำเสียง / อารมณ์ความรู้สึก/ความคิดเห็นของผู้เขียน
 • การเขียน
  1. การเรียงลำดับข้อความ
  2. การเรียงความ
  3. การพรรณนา / บรรยาย / อธิบาย
  4. การใช้เหตุผล
  5. การแสดงทรรศนะ
  6. การโต้แย้ง
  7. การโน้มน้าว
 • การพูด การฟัง
  1. การวิเคราะห์จุดประสงค์ในการพูด
  2. การใช้ข้อความถาม และตอบที่สัมพันธ์กัน
  3. การตีความ / อนุมาน / วิเคราะห์สาร / บุคลิกของผู้พูดหรือผู้ฟัง
 • หลักการใช้ภาษา
  1. การสะกดคำ
  2. การใช้คำตรงความหมาย
  3. ประโยคกำกวม / ประโยคบกพร่อง
  4. ประโยคสมบูรณ์
  5. ระดับภาษา
  6. การใช้สำนานถูกต้องตามความหมาย
  7. ชนิดของประโยคตามเจตนา
  8. คำที่มีความหมายตรง / อุปมา
  9. คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
  10. ราชาศัพท์
 • ปรนัย 5 เลือก 1 (50 ข้อ)
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 19 สังคมศึกษา

 1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  1. ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกต้องยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
  2. การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
 2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
  1. หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีมีค่านิยมที่ดีงาม การธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ สังคมโลกอย่างสันติสุข
  2. การเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน การยึดมั่น ศรัทธา และธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 3. เศรษฐศาสตร์
  1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริโภคใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
  2. สถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
 4. ประวัติศาสตร์
  1. เวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หลักฐานและวิธีการทางประวัติศาสตร์ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
  2. พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในด้านความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในทวีป เอเซีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา
  3. ชาติไทย การเมืองเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย มีความรัก ความภูมิใจ และความเป็นไทย
 5. ภูมิศาสตร์
  1. โลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกัน ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการค้นหาวิเคราะห์สรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิตมีจิตสานึกและมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
   • ปรนัย 5 เลือก 1 (50 ข้อ)
   • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 29 ภาษาอังกฤษ

 • Listening & Speaking Skills
  • Situation dialogues
 • Reading Skills
  • Graph/chart/diagram/table
  • Different Types of Texts
 • Writing Skills
  • Paragraph Completion
  • Paragraph Organization
 • ปรนัย 5 เลือก 1 (80 ข้อ)
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 39 คณิตศาสตร์ 1

 • จำนวนเเละพีชคณิต (15 – 17 ข้อ)
  • เซต
  • ตรรกศาสตร์
  • จำนวนจริงและพหุนาม
  • ฟังก์ชัน
  • ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
  • ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
  • จํานวนเชิงซ้อน
  • เมทริกซ์
  • ลําดับและอนุกรม
 • การวัดและเรขาคณิต (3 – 5 ข้อ)
  • เรขาคณิตวิเคราะห์
  • เวกเตอร์ในสามมิติ
 • สถิติและความน่าจะเป็น (6 – 8 ข้อ)
  • สถิติ
  • การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  • หลักการนับเบื้องต้น
  • ความน่าจะเป็น
 • แคลคูลัส (2 – 4 ข้อ)
  • แคลคูลัส
   • หมายเหตุ
   • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
   • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ  สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (http://academic.obec.go.th/images/document/1580786328_d_1.pdf) จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (www.obec.go.th)
  • ปรนัย 5 เลือก 1 (30 ข้อ)
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข)
  • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 49 ฟิสิกส์

 • กลศาสตร์ (8-10 ข้อ)
  • ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์
  • การเคลื่อนที่แนวตรง
  • แรงและกฎการเคลื่อนที่
  • สมดุลกลของวัตถุ
  • งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล
  • โมเมนตัมและการชน
  • การเคลื่อนที่แนวโค้ง
  • การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย
 • คลื่นกลและแสง (6-8 ข้อ)
  • คลื่น
  • เสียง
  • แสง
 • ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (6-8 ข้อ)
  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้ากระแส
  • แม่เหล็กและไฟฟ้า
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร (3-5 ข้อ)
  • ความร้อนและแก๊ส
  • ของแข็งและของไหล 
 • ฟิสิกส์แผนใหม่ (2-4 ข้อ)
  • ฟิสิกส์อะตอม
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค
   • หมายเหตุ
   • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
   • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (http://academic.obec.go.th/images/document/1580786506_d_1.pdf ) จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (www.obec.go.th)
  • ปรนัย 5 เลือก 1 (30 ข้อ)
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข)
  • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 59 เคมี

 • สมบัติของธาตุและสารประกอบ (18 – 20 ข้อ)
  • อะตอมและสมบัติของธาตุ
  • พันธะเคมี
  • แก๊ส
  • เคมีอินทรีย์
  • พอลิเมอร์
 • สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี (20 – 22 ข้อ)
  • ปริมาณสัมพันธ์
  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  • สมดุลเคมี
  • กรด–เบส
  • ไฟฟ้าเคมี
 • ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร (4 – 6 ข้อ)
  • ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
  • โมล
  • สารละลาย
   • หมายเหตุ
   • ข้อสอบบางข้อมีการบูรณาการระหว่างเนื้อหา
   • ขอบเขตเนื้อหาของข้อสอบ สามารถศึกษาได้จากเอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (http://academic.obec.go.th/images/document/1580786506_d_1.pdf )
    จากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (www.obec.go.th)
  • ปรนัย 5 เลือก 1 (45 ข้อ)
  • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข)
  • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 69 ชีววิทยา

 • ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม (4-6 ข้อ)
  • การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  • การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
  • ความหลากหลายของไบโอมในเขตภูมิศาสตร์ต่าง ๆของโลก
  • การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  • ประชากร
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต (6-8 ข้อ)
  • โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
  • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
  • การหายใจระดับเซลล์
  • การแบ่งเซลล์
 • ระบบและการทำงานต่าง ๆของสัตว์และมนุษย์ (15-17 ข้อ)
  • ระบบภูมิคุ้มกัน
  • ระบบย่อยอาหาร
  • ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
  • ระบบขับถ่าย
  • ระบบหายใจ
  • ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
  • ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
  • ระบบต่อมไร้ท่อ
  • การเคลื่อนที่
  • พฤติกรรมของสัตว์
 • โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช (7-9 ข้อ)
  • เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
  • การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืและการลำเลียงของพืช
  • การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
  • การสืบพันธุ์ของพืชดอก
  • การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
 • พันธุกรรมและเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ (5-7 ข้อ)
  • การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
  • สมบัติและหน้าที่สารพันธุกรรม
  • ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีนและลักษณะทางพันธุกรรม
  • การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
  • เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
 • วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต (5-7 ข้อ)
  • การศึกษาและแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
  • พันธุศาสตร์ประชากร
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  • อนุกรมวิธาน
 • ปรนัย 5 เลือก 1 (50 ข้อ)
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 89 คณิตศาสตร์ 2

 • จำนวนเเละพีชคณิต (14-16 ข้อ)
  • เซต
  • ตรรกศาสตร์
  • จำนวนจริงและพหุนาม
  • ฟังก์ชัน
  • ลําดับและอนุกรม
  • ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน
 • สถิติและความน่าจะเป็น (14-16 ข้อ)
  • สถิติ
  • หลักการนับเบื้องต้น
  • ความน่าจะเป็น
 • ปรนัย 5 เลือก 1 (30 ข้อ)
 • อัตนัย (ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข)
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

TCAS65 วิชาสามัญ 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (8-10 ข้อ)
  • ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  • การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
  • การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์
  • ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์
  • การดำรงชีวิตของพืช
  • พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
 • วิทยาศาสตร์กายภาพ (15-17 ข้อ)
  • อะตอมและสมบัติของธาตุ
  • สารโคเวเลนต์
  • สารประกอบไอออนิก
  • สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
  • พอลิเมอร์
  • ปฏิกิริยาเคมี
  • สารกัมมันตรังสี
  • การเคลื่อนที่และแรง
  • แรงในธรรมชาติ
  • พลังงานทดแทน
  • คลื่นกล
  • เสียง
  • แสงสี
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ (6-8 ข้อ)
  • เอกภพและกาแล็กซี
  • ดาวฤกษ์
  • ระบบสุริยะ
  • เทคโนโลยีอวกาศ
  • โครงสร้างโลก
  • การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
  • ธรณีพิบัติภัย
  • การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ
  • การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
  • ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา
 • ปรนัย 5 เลือก 1 (32 ข้อ)
 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : mytcas.com

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,089 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,195 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,020 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,558 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,197 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,669 views