Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์

สวัสดีจ้าน้องๆทุกคน ช่วงนี้หลายๆมหาวิทยาลัยเริ่มประกาศเกณฑ์การคัดเลือกรูปแบบ Admission ออกมากันบ้างแล้ว และวันนี้ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ออกมาแล้วเช่นกันค่ะ หลังจากที่แอดมินได้ลองอ่านระเบียบการแล้วอยากบอกว่ามีหลากหลายสาขามากๆ เรียกได้ว่าครอบคลุมเกือยจะทุกด้านเลย วันนี้แอดมินเลยรวมรวมหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมาให้น้องๆ ไว้อยู่ที่นี่แล้วค่า น้องๆคนไหนที่อยากรู้ว่ามีสาขาไหนบ้าง ตามแอดมินมาได้เลยจ้า ✈

ปฏิทินคัดเลือก TCAS65 มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • โครงการรับตรงทุกกลุ่มวิชาเอก
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
  • โครงการรับตรงเอกทฤษฎีศิลป์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
 3. คณะโบราณคดี
  • โครงการรับตรง
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 4. คณะอักษรศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาญี่ปุ่น (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเกาหลี (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา กลุ่มภาษาเวียดนาม (โครงการพิเศษ)
 5. คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 6. คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวิวิทยา (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (โครงการพิเศษ)
  • โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
 7. คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสุตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี (โครงการพิเศษ)
 9. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
 10. คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการเด็ก ดี มีโอกาส
  • กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโทภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
  • กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ) (วิชาโทภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)
 11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม(โครงการพิเศษ)

จำนวนรับรวม 4,309 ที่นั่ง

เกณฑ์คัดเลือก TCAS65 รอบ3 Admission มศก. : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,230 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

889 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,145 views

รอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเพิ่มมีโครงการไหนบ้าง? – TCASter

19,291 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

912 views

สีมงคล 2024! ใส่เสริมดวง รับความปังตั้งแต่ต้นปี มาดูกัน! – TCASter

4,247 views