Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์

หลังจากพึ่งมีข่าวประกาศการรับรอบพอร์ตฟอลิโอทั้ง 2 ช่วงพึ่งผ่านไป ตอนนี้ระเบียบการรอบ 2 โควตาก็ประกาศออกมาแล้วเช่นกันจ้า การรับสมัครในรอบนี้จำนวนที่นั่งและโครงการที่เปิดรับนั้น บอกได้เลยว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียว รับจำนวนทั้งหมด 2,873 ที่นั่ง แอดมินเห็นมีประกาศการรับออกมา จึงรีบนำมารวบรวมให้น้องๆ โดยทันทีเลย สำหรับใครที่รอสมัครรอบโควตา อย่ารอช้า ! ตามแอดมินไปดูระเบียบการรับสมัครได้เลยค่า

ปฏิทิน TCAS65 มศก.

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะและโครงการที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (5 ปี)
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (เอกทฤษฎีศิลป์) (5 ปี)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
  • โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
  • โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี)
   • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (5 ปี)
 3. คณะโบราณคดี
  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา คณะโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 4. คณะมัณฑนศิลป์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
  • โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
  • โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
   • หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
 5. คณะอักษรศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด
   • หลักสูตรอักษรศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
   • หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 6. คณะศึกษาศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • โครงการ ArtEd Seeding ต้นกล้าครูศิลป์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • โครงการโควตาโรงเรียนเครือข่าย 23 โรงเรียน
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (โครงการพิเศษ (หลักสูตร 2 ปริญญา))
  • โครงการสืบสานภาษาไทย
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
 7. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์
   • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ครู)
 8. คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการปกติ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
   • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
   • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
 10. คณะดุริยางคศาสตร์
  • โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีคลาสสิก (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกละครเพลง (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา (โครงการพิเศษ)
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบันเทิง วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอลและอินฟลูเอนเซอร์(โครงการพิเศษ)
 11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
 12. คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการโควตา 38 จังหวัด
  • กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
   • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (โครงการพิเศษ)
  • กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา (โครงการพิเศษ)
 13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม (โครงการพิเศษ)
  • โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)
   • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม(โครงการพิเศษ)
  • โครงการโควต้าสำหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองทำงานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
   • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (โครงการพิเศษ)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views