Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่โพสต์

ประกาศแล้วค่า ระเบียบการรับสมัคร รอบ 2 โควตา มหาวิทยามหาสารคามตากที่แอดมินเห็นมีโครงการที่เปิดรับมีอยู่ 2 โครงการ แต่ว่าถึงจะจำนวนโครงการน้อย แต่จำนวนที่นั่งที่เปิดรับนั้นไม่น้อยเลยน้า จำนวนรับรวมทั้งหมดคือ 3,700 ที่นั่ง ❗ เรียกได้ว่า รับได้อย่างจุใจจริงๆจ้า น้องๆคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองเรียนอยู่ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องรีบมาสมัครกันแล้วนะ โอกาสดีๆอย่างนี้ อย่าปล่อยให้หลุดมือน้า

ปฏิทิน TCAS65 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป

สมัครผ่านเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คุณสมบัติทั่วไป
  1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
  2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (Ti ) GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน (Ti ) GAT/PAT ครั้งที่มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หรือ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
  3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (Ti ) วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 (กรณีสมัคร 0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์ และ 0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์)
  4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ซึ่งสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
   • *เงื่อนไขการสมัครและตัวอย่างการคำนวณคะแนน : คลิก
 • คณะที่เปิดรับสมัคร
  • คณะแพทยศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 24 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะเภสัชศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 67 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะพยาบาลศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 88 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 80 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิทยาศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 302 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะเทคโนโลยี
   • จำนวนรับรวม 131 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 20 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 48 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิทยาการสารสนเทศ
   • จำนวนรับรวม 229 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 120 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
   • จำนวนรับรวม 88 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะการบัญชีและการจัดการ
   • จำนวนรับรวม 743 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • จำนวนรับรวม 402 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 270 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
   • จำนวนรับรวม 380 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะศึกษาศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 391 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 95 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
   • จำนวนรับรวม 29 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
  • คณะนิติศาสตร์
   • จำนวนรับรวม 133 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 • คณะแพทยศาสตร์
  • เปิดรับสมัคร : 5 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 65
  • จำนวนรับรวม 60 ที่นั่ง
  • คุณสมบัติ
   • กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) (รับ 47 ที่นั่ง)
    1. มีทะเบียนบ้านอยู่ใน 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครพนม ขอนแก่น สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ และ หนองบัวลำภู
    2. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (9 จังหวัด) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย)
    3. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ปีกรศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   • กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive track) ( รับ 13 ที่นั่ง )
    1. มีทะเบียนบ้าน อยู่ใน 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด บึงกาฬ มุกดาหาร สกลนคร และหนองบัวลำภู
    2. ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่สมัครนั้นๆ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร (หากบิดาหรือมารดาที่เป็นข้าราชการต้องโยกย้ายให้มีเอกสารยืนยันการโยกย้าย) ยกเว้นจังหวัดดังต่อไปนี้ ได้แก่มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และมุกดาหารทะเบียนบ้านต้องไม่อยู่ในเขตอำเภอเมืองของจังหวัดนั้นๆ
    3. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตลอดหลักสูตร และกำลังศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.msu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

817 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

579 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

558 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

555 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views