Follow us on

TCAS65 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่โพสต์

สวัสดีจ้าน้องๆ DEK65 ทุกๆคน ช่วงนี้มีน้องๆมาถามถึงโควตาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับแอดอยู่บ่อยๆ ทั้งน้องๆและแอดเองก็ต่างเฝ้ารอโครงการที่จะเปิดรับในรอบนี้อย่างใจจดใจจ่อ และแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วจ้า เพราะทางมหาวิทยาลัยเริ่มทยอยประกาศออกมาแล้ว วันนี้แอดเลยรวบรวมโครงการที่เปิดรับสมัครมาให้แล้วน้า น้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเป็นนักศึกษา มธ. รีบเตรียมข้อมูลและความพร้อมของตัวเองให้ดี แล้วตามไปสมัครกันได้เลยจ้า

ปฎิทินการคัดเลือก TCAS65 มธ.

ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร

1.) โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

 1. คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • จำนวนรับรวม 105 ที่นั่ง
   • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.) โครงการโควตาพื้นที่

 1. คณะนิติศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
  • นิติศาสตรบัณฑิต
  • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ลำปาง)
  • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พัทยา)
  • วศ.บ.วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
  • จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
 4. คณะสหเวชศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  • วท.บ.รังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ)
  • จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
 5. ศิลปกรรมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
  • ศป.บ.ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
  • จำนวนรับ 5 ที่นั่ง
 6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
  • วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
  • วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
  • วท.บ.อนามัยชุมชน
   • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 7. วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)
  • ศศ.บ.สหวิทยาการสังคมศาสตร์
   • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
  • ศศ.บ.ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์(โครงการพิเศษ)
   • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่ : คลิก

3.) โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟแวร์ (โครงการพิเศษ)
   • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
  • หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมฟฟ้าอุตสาหการ (โครงการพิเศษ)
   • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
  • หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ)
   • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัครโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คลิก

4.) โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

 1. คณะนิติศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 4 ที่นั่ง
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • จำนวนรับรวม 5 ที่นั่ง
 3. คณะรัฐศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
 5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
 6. คณะศิลปศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 8 ที่นั่ง
 7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  • จำนวนรับรวม 2 ที่นั่ง
 8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • จำนวนรับรวม 8 ที่นั่ง
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 4 ที่นั่ง
 11. คณะแพทยศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 12. คณะสหเวชศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 13. คณะพยาบาลศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
 16. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 2 ที่นั่ง
 17. คณะเภสัชศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 18. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 19. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
  • จำนวนรับรวม 20 ที่นั่ง
 20. วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 21. วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง
 22. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
  • จำนวนรับรวม 3 ที่นั่ง
 23. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
  • จำนวนรับรวม 2 ที่นั่ง
 24. วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
  • จำนวนรับรวม 2 ที่นั่ง
 25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วย อึ้งภากรณ์
  • จำนวนรับรวม 1 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัครโครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง : คลิก

5.) โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 3. คณะรัฐศาสตร์
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. คณะสหเวชศาสตร์
 12. คณะพยาบาลศาสตร์
 13. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 14. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 15. วิทยาลัยสหวิทยาการ

ระเบียบการรับสมัครโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ : คลิก

6.) โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 3. คณะรัฐศาสตร์
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. คณะสหเวชศาสตร์
 12. คณะพยาบาลศาสตร์
 13. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 14. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 15. วิทยาลัยสหวิทยาการ

ระเบียบการรับสมัครโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก : คลิก

7.) โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 3. คณะรัฐศาสตร์
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. คณะแพทยศาสตร์
 12. คณะสหเวชศาสตร์
 13. คณะพยาบาลศาสตร์
 14. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 15. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 16. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 17. คณะเภสัชศาสตร์
 18. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 19. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 20. วิทยาลัยนวัตกรรม (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์)
 21. วิทยาลัยสหวิทยาการ
 22. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วย อึ้งภากรณ์

ระเบียบการรับสมัครโครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา : คลิก

8.) โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา

 1. คณะนิติศาสตร์
 2. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 3. คณะรัฐศาสตร์
 4. คณะเศรษฐศาสตร์
 5. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 8. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 10. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 11. คณะสหเวชศาสตร์
 12. คณะพยาบาลศาสตร์
 13. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 15. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 16. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 17. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
 18. วิทยาลัยนวัตกรรม
 19. วิทยาลัยสหวิทยาการ

ระเบียบการรับสมัครโครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา : คลิก

ติดตามประกาศโครงการอื่นๆเพิ่มเติมได้ทาง : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.tuadmissions.in.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

818 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

579 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

565 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

556 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views