Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆทุกคน วันนี้แอดมินนำระเบียบการรับสมัครรอบพอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามาฝากน้องๆทุกคนจ้า แอดมินเห็นจำนวนการรับของแต่ละาขาวิชาแล้วจำนวนก็ไม่น้อยเลยทีเดียว อีกอย่างคือมีหลายสาขาวิชาให้เลือก บางสาขารับนักเรียนที่เรียนที่มีวุฒิ ปวช. / กศน. ด้วยนะ แถมเกรดขั้นต่ำเพียง 2.00 ก็ยื่นรอบนี้ได้จ้า สำหรับน้องๆที่สนใจตามแอดมาเลยค่า ✨

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 8 พฤศจิกายน 64 – 7 มกราคม 65
 • ชำระเงินค่าสมัคร : 8 พฤศจิกายน 64 – 8 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : 17 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 22 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 กุมภาพันธ์ 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
  • การศึกษาปฐมวัย
  • การศึกษาพิเศษ
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • เคมี
  • จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
  • ชีววิทยา
  • ดนตรีศึกษา (แขนงวิชาดนตรีไทย)
  • ดนตรีศึกษา (แขนงวิชาดนตรีตะวันตก)
  • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • นาฏศิลป์ไทย
  • พลศึกษา
  • พุทธศาสนศึกษา
  • ฟิสิกส์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ศิลปศึกษา
  • สังคมศึกษา
   • จำนวนรับรวม 440 ที่นั่ง
 2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
  • อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกโยธาและการก่อสร้าง)
  • อุตสาหกรรมศิลป์ (วิชาเอกไฟฟ้า)
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
   • จำนวนรับรวม 60 ที่นั่ง
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • เกษตรศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • ฟิสิกส์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • เทคนิคการสัตวแพทย์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีอาหาร
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สถิติประยุกต์และวิทยาการข้อมูล
  • เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • จำนวนรับรวม 463 ที่นัง
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาไทย
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • สารสนเทศศาสตร์และนวัตกรรมความรู้
  • การจัดการโรงแรมและนวัตกรรมการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการ
   • จำนวนรับรวม 255 ที่นั่ง
 5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  • รัฐประศาสนศาสตร์
   • จำนวนรับ 140 ที่นั่ง
 6. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
  • รัฐศาสตร์
   • จำนวนรับ 80 ที่นั่ง
 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  • นิติศาสตรบัณฑิต
   • จำนวนรับ 100 ที่นั่ง
 8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • จำนวนรับ 50 ที่นั่ง
 9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  • การจัดการ (การจัดการทั่วไป)
  • การจัดการ (การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่)
  • การเงิน
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • การตลาด
  • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • จำนวนรับ 279 ที่นั่ง
 10. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
  • เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์
  • เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ
   • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 11. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  • บัญชีบัณฑิต
   • จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
 12. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
  • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
   • จำนวนรับ 35 ที่นั่ง
 13. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
  • การจัดการข้อมูลดิจิทัลฃ
   • จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 14. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
  • สถาปัตยกรรม
   • จำนวนรับ 20 ที่นั่ง
 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  • วิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • จำนวนรับรวม 110 ที่นั่ง
 16. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
  • สาธารณสุขชุมชน
   • จำนวนรับ 40 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.entrance.nrru.ac.th/entrance/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

175 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

154 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,376 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,325 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,080 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,616 views