Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่โพสต์

ปฏิทินคัดเลือก TCAS65 มพ.

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : ติดตามประกาศแต่ละโครงการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 14 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : ไม่มีสอบสัมภาษณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : –
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับ รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มพ.

1.) โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว)

 • เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 64

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอตภัยทางฮาหาร แะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมฟิวเตอร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมฟิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมฟิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
 3. คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระตับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
 4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดติจิทัล
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
 5. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 6. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสาธารณะ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
 7. คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
 8. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 10. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
 11. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ (แขนงดนตรี)
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาตนตรีและนาฎศิลป์ (แขนงนาฎศิลป์)
 12. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอตภัยและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
 13. วิทยาลัยการศึกษา
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม)
  • การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฎศิลป์)
  • หมายเหตุ
   1. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรคู่ขนาน) ต้องแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT5) ขั้นต่ำ 30% ในวันเปิดภาคเรียนที่วิทยาลัยการศึกษา หรือต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาชีพครูของทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ต่ำกว่า 30%
   2. นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ต้องแสดงผลการสอบวัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT4) ในวันเปิดภาคเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ระเบียบการรับสมัครโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) : คลิก

2.) โควตารับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

 • เปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 64 – 5 มกราคม 65

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. คณะวิทยาศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ระเบียบการรับสมัครโครงการ วมว. : คลิก

3.) โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

 • เปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 64 – 5 มกราคม 65

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
 4. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 6. คณะวิทยาศาสตร์
 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 9. วิทยาลัยการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา : คลิก

4.) โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • เปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 64 – 5 มกราคม 65

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ระเบียบการรับสมัครโครงการโควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ : คลิก

5.) โควตานักเรียนเรียนดี

เปิดรับสมัคร : 9 ธันวาคม 64 – 5 มกราคม 65

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. คณะนิติศาสตร์
 4. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
 5. คณะพยาบาลศาสตร์
 6. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 7. คณะแพทยศาสตร์
 8. คณะเภสัชศาสตร์
 9. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
 10. คณะวิทยาศาสตร์
 11. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 12. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. คณะศิลปศาสตร์
 14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 15. คณะสหเวชศาสตร์
 16. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 17. วิทยาลัยการศึกษา

ระเบียบการรับสมัครโควตานักเรียนเรียนดี: คลิก

6.) โควตาเด็กดีมีที่เรียน

 • เปิดรับสมัคร : 9 – 23ธันวาคม 64

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
 4. คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 5. คณะวิทยาศาสตร์
 6. คณะศิลปศาสตร์
 7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ระเบียบการรับสมัครโควตาเด็กดีมีที่เรียน : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.admission.up.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ!! การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของคณะอุสาหกรรมบริการ ม.เกษตรศาสตร์ – TCASter

19,233 views

วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ VS วิศวกรรมชีวการแพทย์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

890 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี มีนาคม 2567 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

10,155 views

รอบโควตา TCAS67 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับเพิ่มมีโครงการไหนบ้าง? – TCASter

19,292 views

สัตวแพทย์ VS สัตวศาสตร์ ต่างกันยังไง ที่นี่มีคำตอบ! – TCASter

912 views

สีมงคล 2024! ใส่เสริมดวง รับความปังตั้งแต่ต้นปี มาดูกัน! – TCASter

4,248 views