Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆ ทุกคน รอบพอร์ตฟอลิโอของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับแล้วน้า ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนชั้น ม.6 , ปวช หรือ ปวส. ก็สามารถสมัครได้หมดเลย อีกอย่างมีถึง 2 โครงการที่เปิดรับ บอกได้เลยว่าจำนวนที่เปิดรับนั้นไม่น้อยเลยทีเดียว และอีกเรื่องที่แอดได้ยินมา เค้าบอกกันว่า มีร้านก๋วยจั๊บญวน ที่ซุ้มอาหารของคณะรัฐศาสตร์ เด็ดมาก! อย่างนี้ใครที่สงสัยว่าจะใช่เรื่องจริงหรือไม่นั้น ต้องตามไปสมัคร พร้อมปักหมุดไปชิมกันได้เลย (•̀ᴗ•́)و

กำหนดการคัดเลือก

TCAS65 รอบ1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายการวัน/เดือน/ปี
เปิดรับสมัคร11 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์8 ธันวาคม 64
สอบสัมภาษณ์17 ธันวาคม 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์23 ธันวาคม 64
แจ้งความจำนงเข้าศึกษา23 – 31 ธันวาคม 64
ลงทะเบียน mytcas9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS7 กุมภาพันธ์ 65
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS9 กุมภาพันธ์ 65
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS65 รอบ1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 1. โครงการวิธีรับตรงรอบ Portfolio
 2. โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่, วิชาเอกพืชสวน, วิชาเอกสัตวศาสตร์, วิชาเอกประมง)
 2. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมชอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาชีววิทยา
 3. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
   • สาขาวิซาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
   • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
   • สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
   • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   • วิชาเอกภาษาไทย
   • วิชาเอกพลศึกษา
   • วิชาเอกดนตรีศึกษา
   • วิชาเอกสังคมศึกษา
   • วิชาเอกฟิสิกส์
   • วิชาเอกเคมี
   • วิชาเอกชีววิทยา
   • วิชาเอกเทคโนโลยี
   • วิชาเอกคณิตศาสตร์
 4. คณะบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
   • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
   • สาขาวิซาการบัญชี
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เลือกสาขาวิชาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2)
 6. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 7. คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
   • สาขาวิชาการปกครอง
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
   • สาชาวิชารัฐประศาสนสาสตร์ (วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ ,วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น)
 8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
   • สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.)
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิซาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 10. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)
  • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

ระเบียบการรับสมัคร ครั้งที่ 1 : คลิก

กำหนดการคัดเลือก รอบ Portfolio ครั้งที่ 2

รายการวัน/เดือน/ปี
เปิดรับสมัคร25 ธันวาคม 64 – 18 มกราคม 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 มกราคม 65
สอบสัมภาษณ์23 มกราคม 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์26 มกราคม 65
แจ้งความจำนงเข้าศึกษา26 – 31 มกราคม 65
ลงทะเบียน mytcas9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบ TCAS7 กุมภาพันธ์ 65
นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS9 กุมภาพันธ์ 65
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่, วิชาเอกพืชสวน, วิชาเอกสัตวศาสตร์, วิชาเอกประมง)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 2. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
  • สาขาวิชาเคมี
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
  • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมชอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ม.6)
  • สาขาวิซาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
 3. คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
   • สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
   • สาขาวิซาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
   • สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
   • วิชาเอกภาษาอังกฤษ
   • วิชาเอกดนตรีศึกษา
   • วิชาเอกฟิสิกส์
   • วิชาเอกเคมี
   • วิชาเอกเทคโนโลยี
 4. คณะบริหารศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
   • สาขาวิชาการตลาด
   • สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
   • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
   • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
   • สาขาวิชาการบัญชี
 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ,สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า,สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (เลือกสาขาวิซาเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2)
 6. คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 7. คณะรัฐศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
   • สาขาวิซาการปกครอง
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
   • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ, วิซาเอกการบริหารท้องถิ่น)
 8. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
   • สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
   • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
   • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ระเบียบการรับสมัคร ครั้งที่ 2 : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://www.ubu.ac.th/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,049 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,172 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,545 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views