Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัครทางเว็ปไซต์ http://www.admission.su.ac.th : 3 – 7 มิถุนายน 64
 • ชําระเงินค่าสมัคร : 3 – 8 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 9 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ : 10 – 11 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 14 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย : 15 มิถุนายน 64
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรทางเว็บไซต์ http://www.reg.su.ac.th และชําระเงินตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ : 22 – 24 มิถุนายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (55 หน้า)

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 14)
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • รับจำนวน 8 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 15)
 3. คณะโบราณคดี
  • รับจำนวน 11 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 16 – 17)
 4. คณะมัณฑนศิลป์
  • รับจำนวน 8 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 18)
 5. คณะอักษรศาสตร์
  • รับจำนวน 20 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 19)
 6. คณะศึกษาศาสตร์
  • รับจำนวน 191 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 20 – 28)
 7. คณะวิทยาศาสตร์
  • รับจำนวน 350 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 29 – 30)
 8. คณะเภสัชศาสตร์
  • รับจำนวน 5 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 31)
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • รับจำนวน 245 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 32 – 41)
 10. คณะดุริยางคศาสตร์
  • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 42 – 46)
 11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • รับจำนวน 250 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 47 – 48)
 12. คณะวิทยาการจัดการ
  • รับจำนวน 425 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 49 – 52)
 13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก (หน้า 53 – 55)

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://www.admission.su.ac.th/

ติดตามประกาศเพิ่มเติม : https://www.admission.su.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

815 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

578 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

558 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

555 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views