Follow us on

รวมสถิติน่าสนใจ! รอบพอร์ต TCAS ปีล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ … ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ TCAS64 รอบ 1 รับในรูปแบบพิจารณาพอร์ตฟอลิโอ ประจำปีการศึกษา 2564 พี่ๆทีแคสเตอร์ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ติดรอบนี้ด้วยนะครับ แฮปปี้มีที่เรียนก่อนใครเพื่อน แต่กว่าจะยื่นติดได้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เพราะต้องผ่านด่านพิจารณาผลงานและสอบสัมภาษณ์ ถ้าคณะ/สถาบันไหนยิ่งเป็นที่นิยมด้วยแล้ว Requirement ที่ ม.ต้องการยิ่งยากขึ้นตามลำดับ อย่างเช่นมหา’ลัยยอดนิยมอย่างจุฬาฯ ที่ปีนี้เปิดรับราว 34 โครงการ มีหลายโครงการที่มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ค่อนข้างน้อย เพราะผลงานที่ ม. ต้องการอยู่ในระดับสูงมาก … ยังมีสถิติข้อมูลการรับอื่นๆในแต่ละโครงการที่น่าสนใจ ผลจะออกมาเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ


สถิติการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 จุฬาฯ

โครงการที่ 1

 • โครงการพัฒนาอัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 3 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 2

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 21 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 3

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 50 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 46 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 45 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 39 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 4

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 200 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 224 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 200 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 180 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 5

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 10 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 9 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 9 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 6

 • โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปการละครเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 7

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 1 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 1 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 8

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 30 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 1 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 9

 • โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 15 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 11 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 8 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 10

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 202 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 129 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 91 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 52 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 11

 • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.) รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 135 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 168 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 108 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 62 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 12

 • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 25 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 19 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 16 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 13

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 33 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 23 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 20 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 14

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาใน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • เปิดรับจำนวน 11 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 2 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 15

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 2 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 16

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี) คณะครุศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 11 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 17

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 7 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 18

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 6 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 9 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 6 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 19

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 6 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 3 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 20

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 21

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทนิเทศเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาทนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 22

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 20 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 3 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 3 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 1 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 23

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 20 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 49 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 33 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 30 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 24

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ด้านปศุสัตว์เศรษฐกิจ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 10 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 2 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 2 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 2 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 25

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 26

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 4 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 27

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยาเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 10 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 7 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 28

 • โครงการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 100 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 134 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 113 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 104 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 29

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 5 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 30

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา
  • เปิดรับจำนวน 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 12 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 6 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 31

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  • เปิดรับจำนวน 10 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 6 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 4 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 32

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา (ทีมชาติ)
  • เปิดรับจำนวน 21 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 32 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 19 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 17 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 33

 • โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี
  • เปิดรับจำนวน 40 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 35 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 21 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

โครงการที่ 34

 • โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ คณะแพทยศาสตร์
  • เปิดรับจำนวน 24 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 63 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 คน
  • ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 24 คน
  • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ตารางแสดงสถิติการคัดเลือก TCAS64 รอบ 1 จุฬาฯ

โครงการจำนวนรับคิดเป็น %ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
คิดเป็น %ผู้ผ่าน
การคัดเลือก
คิดเป็น %ผู้ยืนยันสิทธิ์คิดเป็น %
โครงที่ 15100%360.00%360.00%360.00%
โครงที่ 221100%419.05%419.05%419.05%
โครงที่ 350100%4692.00%4590.00%3978.00%
โครงที่ 4200100%224112.00%200100.00%18090.00%
โครงที่ 510100%990.00%990.00%990.00%
โครงที่ 65100%8160.00%5100.00%480.00%
โครงที่ 75100%120.00%120.00%120.00%
โครงที่ 830100%1033.33%26.67%13.33%
โครงที่ 915100%23153.33%1173.33%853.33%
โครงที่ 10202100%12963.86%9145.05%5225.74%
โครงที่ 11135100%168124.44%10880.00%6245.93%
โครงที่ 1225100%2184.00%1976.00%1664.00%
โครงที่ 1333100%2369.70%2369.70%2060.61%
โครงที่ 1411100%436.36%327.27%218.18%
โครงที่ 155100%480.00%480.00%240.00%
โครงที่ 1611100%11100.00%872.73%436.36%
โครงที่ 177100%7100.00%685.71%571.43%
โครงที่ 186100%9150.00%6100.00%6100.00%
โครงที่ 196100%7116.67%350.00%350.00%
โครงที่ 205100%8160.00%5100.00%5100.00%
โครงที่ 215100%8160.00%5100.00%5100.00%
โครงที่ 2220100%315.00%315.00%15.00%
โครงที่ 2320100%49245.00%33165.00%30150.00%
โครงที่ 2410100%220.00%220.00%220.00%
โครงที่ 254100%10250.00%4100.00%4100.00%
โครงที่ 264100%12300.00%4100.00%4100.00%
โครงที่ 2710100%13130.00%10100.00%770.00%
โครงที่ 28100100%134134.00%113113.00%104104.00%
โครงที่ 298100%8100.00%8100.00%562.50%
โครงที่ 308100%12150.00%8100.00%675.00%
โครงที่ 3110100%770.00%660.00%440.00%
โครงที่ 3221100%32152.38%1990.48%1780.95%
โครงที่ 3340100%3587.50%2255.00%2152.50%
โครงที่ 3424100%63262.50%24100.00%24100.00%
รวม1071100%1107103.36%81776.28%66061.62%

อ้างอิงข้อมูล : http://www.admissions.chula.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,048 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

3,171 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

1,008 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,543 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

1,187 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,653 views