Follow us on

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่โพสต์

กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ www.admission.ssru.ac.th : 1 – 10 มิถุนายน 64
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-ELEVEN) : 1 – 10 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) : 12 มิถุนายน 64
 • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) : 14 มิถุนายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ที่ https://admission.ssru.ac.th/ : 15 มิถุนายน 64
 • นักศึกษากรอกประวัตินักศึกษาใหม่และแนบเอกสารรายงานตัวที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ : 16 – 21 มิถุนายน 64
 • นักศึกษาตรวจสอบสถานะการรายงานตัวและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช าระเงิน ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/ : 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 64
 • การปฐมนิเทศ (รอประกาศมหาวิทยาลัย)
 • การลงทะเบียนเรียน 12 กรกฎาคม 64
 • เปิดภาคเรียน 12 กรกฎาคม 64

คณะที่เปิดรับสมัคร

 • คณะครุศาสตร์ 30 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 360 ที่นั่ง
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 270 ที่นั่ง
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 175 ที่นั่ง
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 110 ที่นั่ง
 • คณะวิทยาการจัดการ 510 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 380 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 30 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 200 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม 217 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง วิทยาเขตนครปฐม 660 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม 190 ที่นั่ง
 • วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตนครปฐม 480 ที่นั่ง
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 60 ที่นั่ง
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี 20 ที่นั่ง
 • ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง 60 ที่นั่ง

เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา

 • ขั้นต่ำ GPAX 6 ภาคเรียน
 • คุณสมบัติเฉพาะในบางสาขาวิชา
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

อ้างอิงขอบคุณข้อมูล : https://admission.ssru.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

501 views

รวมเว็บไซต์สมัครรอบ 1 (Portfolio) #DEK68 เซฟด่วน! ครบจบในที่เดียว – TCASter

2,428 views

คะแนนเฟ้อ คะแนนฝืด มีประโยชน์มากกว่าที่คิด มาทำความรู้จักไปพร้อมกัน!- TCASter

664 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,288 views

อยากเรียนสายมนุษย์ – สังคม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

927 views

10 สาขา/มหาวิทยาลัย แข่งขันสูง หมวดคณะวิศวกรรมศาสตร์ TCAS66 มาดูกัน! – TCASter

2,362 views