Follow us on

TCAS64 รอบ2 โควตา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่โพสต์

กำหนดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา สจล.

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ 64 เป็นต้นไป
 • สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก : ภายใน 29 เมษายน 64
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 10 พฤษภาคม 64
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com : 10 – 11 พฤษภาคม 64
 • สละสิทธิ์ (ผู้ที่เคยกดยืนยันสิทธิ์ แต่เปลี่ยนใจต้องการสมัครรอบ 3) : 12 – 13 พฤษภาคม 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 18 พฤษภาคม 64

คณะ/โครงการที่เปิดรับสมัคร TCAS64 รอบ 2 โควตา สจล.

1. รวมทุกคณะ

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 64
 • โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 64
 • โควตา (Quota) ระเบียบการรับสมัคร : คลิก
 • โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ทุนการศึกษา) : คลิก

4. คณะวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

5. คณะอุตสาหกรรมอาหาร

 • เปิดรัเปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

6. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

7. คณะศิลปศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

10. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

11. คณะบริหารธุรกิจ

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

12. คณะวิทยาศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

14. Bachelor of Science Program in Business Information Technology (international curriculum)

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

15. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

16. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

17. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

18. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (รวมคณะ)

 • เปิดรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 64
 • ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/

สมัครผ่านเว็ปไซต์ : http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

187 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

237 views

สรุป Live ประเด็น #คาดการณ์ TCAS68 นับถอยหลัง 10 เดือนเตรียมสอบ TCAS68 – TCASter

155 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายวิทย์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

80 views

เรียนสายวิทย์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

102 views

เรียนสายศิลป์ อยากเข้าคณะสายศิลป์ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง – TCASter

95 views