Follow us on

รวมคณะยืนหนึ่ง 2021 ใช้คะแนนสอบเข้าสูงสุด TCAS ปีล่าสุด (รวม 20 สถาบัน)

วันที่โพสต์

สวัสดีครับ! วันนี้พี่ๆทีแคสเตอร์แอปได้รวมคณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงในแต่ละสถาบัน (TCAS64 รอบ 3 รูปแบบ Admission1) มาให้เพื่อนๆได้เตรียมความพร้อมรับมือ TCAS65 คณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงแผนวิทย์ก็ยังคงเป็นคณะหน้าเดิม เช่น เภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะที่เด่นที่สุดแผนศิลป์ปีนี้จะเป็นคณะที่เกียวข้องกับด้านภาษาเช่น คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ .. โดยแต่ละมหา’ลัย มีเกณฑ์การคัดเลือกต่างกัน จึงทำให้มีวิธีคิดคะแนนไม่เหมือนกัน จะมีคณะที่เพื่อนๆสนใจอยู่บ้างไหม? ติดตามที่ที่นี่เลยครับ (ปล. สถิติดังกล่าวไม่นับรวมคณะที่เข้าร่วมกับ กสพท จ้า)


คณะที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อันดับ 1
  • คณะจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาจิตวิทยา (รูปแบบที่ 3)
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 90.83
 • อันดับ 2
  • คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาจีน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 90.78
 • อันดับ 3
  • คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เลือกสอบวิชาภาษาเกาหลี
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 89.58

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • วิทยาเขตบางเขน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 9,083.33
 • อันดับ 2
  • คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาวรรณคดี วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ
  • วิทยาเขตบางเขน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 8,083.33
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ)
  • วิทยาเขตบางเขน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 8,000.00

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันตก)
  • วิชาเอกภาษาเยอรมัน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 65.50
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 60.07
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 60.00

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • อันดับ 1
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 468.95
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศษ.บ.สังคมศึกษา
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 458.65
 • อันดับ 3
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • ศษ.บ.คณิตศาสตร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 447.50

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • อันดับ 1
  • คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส กลุ่มผู้สมัครที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส
  • วิทยาเขตศูนย์รังสิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 75.05
 • อันดับ 2
  • คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาเขตศูนย์รังสิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 69.75
 • อันดับ 3
  • คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มผู้สมัครที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น
  • วิทยาเขตศูนย์รังสิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.81

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • อันดับ 1
  • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.75
 • อันดับ 2
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 64.50
 • อันดับ 3
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 62.75

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • อันดับ 1
  • คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
  • วิทยาเขตสนามจันทร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 75.83
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ.(ภาษาไทย)
  • วิทยาเขตสนามจันทร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 70.74
 • อันดับ 3
  • คณะโบราณคดี ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
  • วิทยาเขตวังท่าพระ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 68.33

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • อันดับ 1
  • วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิชาเอกการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตร 2 ภาษา)
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 22,215.00
 • อันดับ 2
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 21,637.50
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 20,926.40

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • อันดับ 1
  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว บธ.บ. การจัดการการบริการ (นานาชาติ)
  • วิทยาเขตภูเก็ต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 84.17
 • อันดับ 2
  • คณะศิลปศาสตร์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาเขตหาดใหญ่
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 60.88
 • อันดับ 3
  • คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.การจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
  • วิทยาเขตหาดใหญ่
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 56.13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • อันดับ 1
  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี ทล.บ.สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและ สื่อสารมวลชน-ทล.บ.4 ปี
  • วิทยาเขตบางมด
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 90.50
 • อันดับ 2
  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศศ.บ.สาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล- ศศ.บ.4 ปี
  • วิทยาเขตบางมด
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 79.95
 • อันดับ 3
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ศล.บ.สาขามีเดียอาตส์-ศล.บ.4 ปี วิชาเอกแอนิเมชัน
  • วิทยาเขตบางขุนเทียน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 79.02

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • อันดับ 1
  • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  • วท.บ.สถิติประยุกต์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 762.75
 • อันดับ 2
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 667.43
 • อันดับ 3
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมการ ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 648.98

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • อันดับ 1
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 7,146.30
 • อันดับ 2
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 6,917.80
 • อันดับ 3
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 6,890.20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • อันดับ 1
  • สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 82.50
 • อันดับ 2
  • สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมพรีซิชั่น
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 79.25
 • อันดับ 3
  • สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 77.50

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 • อันดับ 1
  • คณะศิลปศาสตร์
  • ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 81.50
 • อันดับ 2
  • คณะบริหารศาสตร์
  • บธ.บ.สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 78.75
 • อันดับ 3
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วศ.บ.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 77.25

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 77.75
 • อันดับ 2
  • คณะดนตรีและการแสดง
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาดนตรี เอกดนตรีสากล ภาคปกติ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 72.92
 • อันดับ 3
  • คณะดนตรีและการแสดง
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์และการกํากับลีลา ภาคปกติ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 72.15

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • อันดับ 1
  • คณะสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.92
 • อันดับ 2
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 65.62
 • อันดับ 3
  • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 65.04

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • อันดับ 1
  • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 63.87
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาไทย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 62.87
 • อันดับ 3
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 62.53

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • อันดับ 1
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาอังกฤษ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.00
 • อันดับ 2
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.ภาษาไทย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 57.82
 • อันดับ 3
  • คณะศึกษาศาสตร์
  • กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 57.58

มหาวิทยาลัยนครพนม

 • อันดับ 1
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ศศ.บ. สาขาวิชามานุษยวิทยา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 89.75
 • อันดับ 2
  • สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
  • บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 80.25
 • อันดับ 3
  • สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี
  • บธ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 78.50

มหาวิทยาลัยพะเยา

 • อันดับ 1
  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 68.70
 • อันดับ 2
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 66.62
 • อันดับ 3
  • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • คะแนนต่ําสุดที่สอบติด : 61.18

ขอบคุณข้อมูล : ทปอ.

ข้อมูล ณ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าวิศวะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

455 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าบัญชี ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

437 views

อยากเป็นครู (คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) แต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง? – TCASter

453 views

รวมเรื่องที่ต้องรู้! ถ้าอยากเข้าแพทย์ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง? – TCASter

426 views

สรุป Live ประเด็น Dek68 ต้องทำอะไรบ้าง เพื่อพิชิตคณะที่อยากเข้า?! – TCASter

413 views

สรุป Live ประเด็น รวมจุดพลาดวันสอบ ที่ #DEK68 ห้ามพลาด! – TCASter

368 views