Follow us on

Petro Online Episode 16

วันที่โพสต์

1. ชื่อโครงการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567-2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

2.หลักการและเหตุผล ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของโลก การพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดความรู้ในการทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ อย่างไรก็ตามนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาจมีโอกาสในการรับรู้แนวทางการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุที่แตกต่างกันไป ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้มีแนวคิดในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2567 – 2568/1/1 เพื่อรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 – 2568 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางวัสดุ ซึ่งไม่มีสอนในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ ยังสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยศิลปากร และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2567-2568 โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ที่กำลังจะศึกษาระดับชั้น ม.6) ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสะสมผลงาน (Portfolio) ตามผลการประเมินความสามารถหรือความถนัดทางวิชาชีพตามข้อกำหนดของสาขาวิชา เพื่อใช้ในการยื่นสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระบบ SU-TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 ต่อไป

3. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 3. เพื่อใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
 4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

4. การรับสมัคร

 1. กำหนดการรับสมัครและจัดส่งเอกสาร ระหว่างวันที่ 10-21 กรกฎาคม 2566
 2. ขั้นตอนการสมัครและจัดส่งเอกสารโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารใบ ปพ.1 : พ หรือ เอกสารแสดงผลการเรียน และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

6. ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566

7. วันที่จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566

8. รูปแบบการจัดกิจกรรม

เป็นแบบออนไลน์

9. รายละเอียดกิจกรรม

เวลา 08.30-09.00 น. เข้าระบบออนไลน์

เวลา 09.00-09.30 น. แนะนำหลักสูตร

เวลา 09.30-11.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์

เวลา 11.00-11.15 น. แนะนำการยื่นสมัครผ่านระบบ SU-TCAS

เวลา 11.15-11.45 น. ทดสอบผ่านระบบออนไลน์

เวลา 11.45-12.00 น. ปิดโครงการ หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทาง TCASter เป็นเพียงผู้กระจายข่าวสารค่าย และกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดทำกิจกรรม
หากน้อง ๆ ติดปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถถามทางผู้จัดได้โดยตรง

วันที่จัดกิจกรรม

 • วันที่ 5 สิงหาคม 2566

วันที่รับสมัครวันสุดท้าย

 • วันที่ 21 กรกฎาคม 2566

จำนวนที่รับ

 • 300

ค่าใช้จ่าย

 • ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ (ระดับการศึกษา/ช่วงอายุ/อื่นๆ)

 • ม.6 สายวิทย์-คณิต ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา (GPAX) นับถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 ไม่น้อยกว่า 3.00

รูปแบบกิจกรรม

 • กิจกรรมออนไลน์พร้อมกันผ่าน Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ

กิจกรรมนี้จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพิ่มเติม

 • มีประกาศนียบัตร

ช่องทางการสมัคร >> LINKs

เพจ >> LINK

Camphub_Banner_Web_หน้ารวมค่าย_Desktop

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รวม 7 คณะ/สาขาน่าสนใจในปี 2024 – TCASter

815 views

อยากเรียนศิลปะ เรียนที่ไหนดี? – TCASter

578 views

อยากเป็น UX/UI Designer เรียนที่ไหนดี? – TCASter

558 views

อยากเป็นแอร์โฮสเตส เรียนที่ไหนดี? – TCASter

553 views

อยากเป็น Content Creator เรียนที่ไหนดี? – TCASter

552 views

อยากเรียนการท่องเที่ยวและการโรงแรม เรียนที่ไหนดี? – TCASter

567 views