Follow us on

TCAS65 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่โพสต์

กำหนดการคัดเลือก TCAS65 รอบ1 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • รอบ Portfolio Audition A
  • รับสมัครและส่ง Portfolio : 1 – 28 ตุลาคม 64
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 1 – 28 ตุลาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 1 พฤศจิกายน 64
  • ทดสอบและสัมภาษณ์ : 6 พฤศจิกายน 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 8 พฤศจิกายน 64
  • รับทราบข้อตกลงการยืนยันสิทธิ์ : 15 – 19 พฤศจิกายน 64
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 21 – 25 กุมภาพันธ์ 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รอบ Portfolio Audition B
  • รับสมัครและส่ง Portfolio : 28 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 64
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 28 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 13 ธันวาคม 64
  • ทดสอบและสัมภาษณ์ : 18 ธันวาคม 64
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 20 ธันวาคม 64
  • รับทราบข้อตกลงการยืนยันสิทธิ์ : 22 – 29 ธันวาคม 64
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 21 – 25 กุมภาพันธ์ 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รอบ Portfolio Audition C
  • รับสมัครและส่ง Portfolio : 10 ธันวาคม 64 – 14 มกราคม 65
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 10 ธันวาคม 64 – 14 มกราคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 18 มกราคม 65
  • ทดสอบและสัมภาษณ์ : 22 มกราคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 มกราคม 65
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
  • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 11 กุมภาพันธ์ 65
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 21 – 25 กุมภาพันธ์ 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

ขั้นตอนการพิจารณา

 • พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) : สัดส่วนคะแนน 30%
 • ผู้ผ่านการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF)เข้าสอบสัมภาษณ์ด้านทักษณะคติ วัดแวดความเป็นนักดนตรี : 70%

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย

 1. จดหมายรับรอง 2 ฉบับ จากอาจารย์ผู้สอนเครื่องมือเอกและอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. เอกสารอื่น ๆ ที่แสดงถึงคุณสมบัติพื้นฐาน 5 ข้อ
  • ตัวอย่าง
   • ใบประกาศนียบัตรรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • ใบสอบเทียบระดับความรู้ความสามารถมาตรฐานดนตรี (Trinity, ABRSM, อื่นๆ) (ถ้ามี)
   • ใบประกาศหรือรับรองการเข้าร่วมอบรม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. ใบ ปพ.1 แสดงผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา โดยภาคการศึกษาที่ 5 ให้ส่งภายในวันที่ 15 มกราคม 2564)
 4. วีดีโอบันทึกการบรรเลงสดในเครื่องมือเอกตามบทเพลงที่กำหนด หรือบทเพลงที่มีความยาก เทียบเท่ากับเพลงที่กำหนดซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อบทเพลงจาก (http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php) บรรเลงบทเพลงทุกบทเพลงให้กระทำต่อ เนี่องกันในการบันทึกภาพ/เสียงเพียงครั้งเดียว โดยวีดีโอนี้จะต้องไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น Upload VDO ไปยังYoutube แล้วนำ Link มากรอกใน Online Application
  1. หมายเหตุ เอกสาร 1-3 ให้นำส่งในรูปแบบไฟล์ PDF โดย Upload ผ่าน Online Application

กำหนดการคัดเลือก TCAS65 รอบ2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

 • รอบ Quota Audition A
  • รับสมัครและส่ง Portfolio : 15 มกราคม – 11 มีนาคม 65
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 15 มกราคม – 11 มีนาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 15 มีนาคม 65
  • ทดสอบและสัมภาษณ์ : 23 มีนาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 25 มีนาคม 65
  • รับทราบข้อตกลงการยืนยันสิทธิ์ : 4 – 8 เมษายน 65
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 14 พฤษภาคม 65
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 17 – 21 พฤษภาคม 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก
 • รอบ Quota Audition B
  • รับสมัครและส่ง Portfolio : 12 มีนาคม – 8 เมษายน 65
  • ชำระเงินค่าสมัคร : 12 มีนาคม – 8 เมษายน 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ : 11 เมษายน 65
  • ทดสอบและสัมภาษณ์ : 20 เมษายน 65
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 22 เมษายน 65
  • รับทราบข้อตกลงการยืนยันสิทธิ์ : 22 – 29 เมษายน 65
  • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
  • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4 – 5 พฤษภาคม 65
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 14 พฤษภาคม 65
  • รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา : 17 – 21 พฤษภาคม 65
   • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
   • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

ขั้นตอนการพิจารณา

 • ทฤษฎีดนตรีตะวันตก : 15%
 • ประวัติศาสตร์ดนตรีตะวันตก : 15%
 • โสตทักษะ : 10%
 • ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก หรือ ขับร้องดนตรีคลาสสิก (รายละเอียดแนวเพลงสอบ http://www.pgvim.ac.th/admission/audition.php) : 50%
 • สัมภาษณ์ : 10%

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://www.pgvim.ac.th/

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ปฏิทิน TCAS67 พระนครเหนือ เริ่มรอบแรก 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

147 views

ปฏิทิน TCAS67 ม.บูรพา มาแล้ว! เปิดทุกรอบ 25 ตุลาคมนี้ เตรียมพอร์ตรอได้เลย – TCASter

146 views

เตรียมตัวรอได้เลย ปฏิทิน TCAS67 มทส. เปิดรับทุกรอบ รับรอบพอร์ต (1.2) 15 พฤศจิกายนนี้ – TCASter

54 views

เตรียมตัวให้พร้อม! ปฏิทิน TCAS67 มข. ประกาศแล้ว เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

117 views

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

174 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

93 views