Follow us on

TCAS66 รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่โพสต์

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 65

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เรียบเรียง : Mink TCASter


กำหนดการรับสมัคร

 • ลงทะเบียน mytcas : 1 พ.ย. 65 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 20 ก.พ. – 10 มี.ค. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 เม.ย. 66
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 1 พ.ค. 66
 • ยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 4-5 พ.ค 66
 • สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 6 พ.ค 66
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • รับจำนวน 18 ที่นั่ง
 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
  • โครงการโควตาความสามารถพิเศษด้านสถาปัตยกรรมไทย
  • โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
   • รับจำนวน 25 ที่นั่ง
 3. คณะโบราณคดี
  • โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา
  • โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวัฒนธรรมและภาษา
   • รับจำนวน 15 ที่นั่ง
 4. คณะมัณฑนศิลป์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
  • โครงการโควตานักเรียนสายอาชีวศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบ
  • โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือธุรกิจเครื่องประดับ
   • รับจำนวน 65 ที่นั่ง
 5. คณะอักษรศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัด
  • โครงการพิเศษยุโรปศึกษา
  • โครงการพิเศษยุโรปศึกษา (เฉพาะพื้นที่ กทม.)
   • รับจำนวน 194 ที่นั่ง
 6. คณะศึกษาศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
  • โครงการโควตาโรงเรียนในเครือข่าย 24 โรงเรียน
   • รับจำนวน 300 ที่นั่ง
 7. คณะวิทยาศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • รับจำนวน 345 ที่นั่ง
 8. คณะเภสัชศาสตร์
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
   • รับจำนวน 40 ที่นั่ง
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
  • โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
   • รับจำนวน 570 ที่นั่ง
 10. คณะดุริยางคศาสตร์
  • โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
  • โครงการส่งเสริมเยาวชนสู่อุตสาหกรรมธุรกิจดนตรีและบันเทิง
   • รับจำนวน 95 ที่นั่ง
 11. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • โครงการโควตา 65 จังหวัด
   • รับจำนวน 430 ที่นั่ง
 12. คณะวิทยาการจัดการ
  • โครงการโควตา 65 จังหวัด (TGAT) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • โครงการโควตา 65 จังหวัด (TGAT) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ
  • โครงการโควตา 65 จังหวัด (A-Level) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  • โครงการโควตา 65 จังหวัด (A-Level) กลุ่มเรียนที่จัดการเรียนสอน ณ พื้นที่การศึกษาบางรัก กรุงเทพฯ
   • รับจำนวน 1,650 ที่นั่ง
 13. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • โครงการโควตา 65 จังหวัด
  • โครงการโควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
  • โครงการโควต้าส าหรับนักเรียนที่เป็นบุตรของผู้ปกครองท างานวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
  • โครงการโควตาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
   • รับจำนวน 130 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

มาแล้ว! ปฏิทิน TCAS67 พระนครเหนือ เริ่มรอบแรก 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

432 views

ปฏิทิน TCAS67 ม.บูรพา มาแล้ว! เปิดทุกรอบ 25 ตุลาคมนี้ เตรียมพอร์ตรอได้เลย – TCASter

452 views

เตรียมตัวรอได้เลย ปฏิทิน TCAS67 มทส. เปิดรับทุกรอบ รับรอบพอร์ต (1.2) 15 พฤศจิกายนนี้ – TCASter

66 views

เตรียมตัวให้พร้อม! ปฏิทิน TCAS67 มข. ประกาศแล้ว เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ – TCASter

280 views

เช็กเลย! ปฏิทิน TCAS67 มหิดล เริ่ม 2 ตุลาคมนี้ – TCASter

411 views

เช็กดวงรายเดือน! ดวงประจำราศี ตุลาคม 2566 #ฉบับวัยเรียน – TCASter

128 views