Follow us on

สรุปกฏการเข้าสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ TCAS65 .. ต้องเอาอะไรไปสอบบ้าง?

วันที่โพสต์

เอกสารการเข้าสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ TCAS65

 1. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
  • ให้ผู้เข้าสอบพิมพ์เอกสาร “บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ รายวิชา ” รายวิชาละ 1 ใบ
  • มอบให้แก่ผู้คุมสอบตรวจสอบก่อนเข้าสอบ โดยพิมพ์ได้จากระบบ student.mytcas.com
  • เปิดให้พิมพ์ช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565
  • ได้ทั้งแบบสี หรือขาวดำ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการเดินทางมายังสนามสอบได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบที่นั่งสอบที่สนามสอบ
  • หรือเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อเข้าห้องสอบแทนการพิมพ์บนกระดาษได้ แต่ต้องจัดการฝากโทรศัพท์เอง เช่น ปิดเครื่องแล้ววางไว้บริเวณโต๊ะผู้คุมสอบ ที่อาจจะมีให้บริการเฉพาะบางสนามสอบ เนื่องจากไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
 2. หลักฐานแสดงตน
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • หรือหนังสือเดินทาง
  • หรือบัตรอื่น ๆ ที่ หน่วยงานราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีภาพถ่ายปัจจุบันชัดเจน

อุปกรณ์การสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ TCAS65

 1. ดินสอดำ 2B
 2. ปากกาลูกลื่นหมึกสีดำหรือสีน้ำเงิน
 3. ยางลบดินสอ
 4. กบเหลาดินสอ
 5. หน้ากากอนามัย
 6. นาฬิกา เฉพาะนาฬิกาข้อมือชนิดเข็มที่ใช้ดูเวลาเท่านนั้น ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์
 7. สำหรับผู้เข้าสอบผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถนำลูกคิดเข้าห้องสอบได้

การแต่งกาย การสอบ GAT/PAT วิชาสามัญ TCAS65

 • ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนิสิต/นักศึกษา
 • หรือแต่งกายสุภาพตามประเพณีนิยม
  • เช่น เสื้อโปโล กางเกงขายาว ยีนส์ขายาวสุภาพ กระโปรงยาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ต ชุดพละของโรงเรียน พร้อมกางเกงนักเรียนหรือกางเกงวอร์มขายาว รองเท้าหุ้มส้น รองเท้ากีฬา รองเท้าพละรองเท้านักเรียน
 • ตัวอย่างชุดไม่สุภาพได้แก่ เสื้อกล้าม เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นที่ไม่ใช่กางเกงนักเรียน กางเกงยีนส์ขาด กระโปรงสั้น (ยกเว้นกระโปรงนักเรียนตามเครื่องแบบโรงเรียนสามารถใส่ได้) กระโปรงสั้นพละ ชุดนอน ชุดแฟนซี ชุด Cross-play ร้องเท้าแตะ เท้าเปล่า
 • สำหรับนักศึกษาหรือนิสิตสามารถใส่ชุดนักศึกษาหรือนิสิตได้ งดใส่ชุดนักเรียน หากเป็นนิสิตหรือนักศึกษาแล้ว ชุดนักเรียนที่ถอดเครื่องหมายโรงเรียนแล้วสามารถใส่ได้
 • ทรงผมสามารถทำได้ทุกทรงที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบ และสามารถทำสีธรรมชาติได้
  • เช่น ดำน้ำตาล งดการทำผมสีแฟนซี เช่น ฟ้า ชมพู เขียว ม่วง ทอง
 • เล็บสามารถไว้ยาวและทาสีได้ทุกรูปแบบ
 • แว่นสายตาและคอนแทคเลนส์สามารถใส่มาสอบได้ สำหรับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชาจะมีแว่นหรือไม่ก็ได้
 • สำหรับผู้เข้าสอบเพศทางเลือกสามารถแต่งกายสุภาพได้ตามประสงค์ไม่จำเป็นต้องตรงกับเพศกำเนิดของตนเองได้

การเดินทางมาสอบ

 • ให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบเส้นทางการเดินทางไปยังสนามสอบให้ถี่ถ้วน
 • หากไม่ทราบเส้นทางขอให้ทำการศึกษาเส้นทาง สอบถามผู้ปกครอง เพื่อน หรือผู้ที่รู้เส้นทางให้แน่ชัดว่าเป็นสนามสอบที่ต้องเดินทางไปสอบหรือไม่ และประมาณการเวลาการเดินทางให้พอเหมาะ
 • โดยต้องเผื่อเวลาในการเดินทางถึงสนามสอบอย่างน้อย 30 – 60 นาทีก่อนการสอบ เนื่องจากอาจเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในวันสอบจริง เพราะในวันสอบอาจมีผู้สัญจรไปมายังสนามสอบเป็นจำนวนมาก จนอาจเกิดทำให้การจราจรติดขัดมากกว่าปกติได้

การปฏิบัติตนในสนามสอบ

 • เมื่อมาถึงสนามสอบให้เดินผ่านจุดตรวจคัดกรองผู้มีอาการต้องสงสัย เพื่อตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
  • เช่น ผู้ที่มีใข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกดำเนินการพาไปยังจุดพักคอยเพื่อสังเกตอาการและอาจต้องดำเนินการสอบแยกในห้องสอบพิเศษตามที่สนามสอบได้จัดเตรียมไว้
  • ส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิปกติให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สนามสอบไม่ดึงหน้ากากมาไว้ใต้คาง
 1. ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลห้องสอบ และอาคารที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสนามสอบ
 2. สำรวจหาตำแหน่งอาคารและห้องสอบ และนั่งรอในบริเวณที่จัดไว้ให้
 3. เข้าห้องน้ำและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
 4. ฟังประกาศจากผู้ประกาศที่จัดไว้ที่สนามสอบ
 5. เดินเข้าห้องสอบ พร้อมอุปกรณ์ที่อนุญาตให้สามารถนำเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
 6. นั่งในห้องสอบจนกว่าจะเริ่มให้ทำข้อสอบ จึงสามารถเริ่มทำข้อสอบได้
  • ห้ามเปิดแบบทดสอบหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
  • ให้ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลบนปกแบบทดสอบให้ครบถ้วน
  • เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงสามารถเปิดแบบทดสอบได้
  • ตรวจสอบหัวกระดาษคำตอบว่าข้อมูลของตนเองถูกต้องครบถ้วน
  • ฝนเลขชุดข้อสอบที่ได้รับลงในกระดาษคำตอบ ลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบ
  • โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องอ่านคำชี้แจงในแบบทดสอบและคำสั่งบนกระดาษคำตอบอย่างละเอียดรอบคอบและต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

7. ในกรณีระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบต้องปฏิบัติดังนี้

 • การระบายวงกลมตัวเลือกในกระดาษคำตอบ ต้องระบายให้ดำเข้ม เต็มวงกลมจะระบายไม่เต็มวงหรือใช้เครื่องหมายอื่นไม่ได้ และต้องใช้ดินสอดำที่มีความเข้ม 2B เท่านั้น
 • กระดาษคำตอบต้องสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือเครื่องหมายใด ๆ เนื่องจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้เข้าสอบระบายเท่านั้น สมาคม ทปอ. จะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ไม่ปรากฎหรือไม่ประกาศผลการสอบ หากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้

8. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มทำการทดสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทำการทดสอบหากมีเหตุจำเป็นระหว่างทำการทดสอบให้ผู้เข้าสอบแจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบ พิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็น เป็นรายกรณี

9. ห้ามกระทำการใด ๆ อันเป็นการทุจริตหรือส่อแววทุจริตในการทดสอบ โดยระบบจะไม่อนุญาตให้สมัครสอบในระบ TCAS เป็นระยะเวลา 3 ปี หากผู้เข้าสอบกระทำการดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ

 • การพูด ถาม บอก หรือดูคำตอบซึ่งกันและกัน หรือแสดงอาณัติสัญญาณ หรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันส่อไปในทางไม่สุจริต
 • นำอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตมาใช้ในการทดสอบ ซึ่งหมายความรวมถึงการนำอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ามาในห้องสอบด้วย
 • นำหนังสือ ตำรา พจนานุกรม หรือเอกสารใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องสอบ

10. ขณะหมดเวลาทำการทดสอบห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะเก็บแบบทดสอบและกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนั้นไปจากโต๊ะที่นั่งสอบ และอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ

11. ห้ามผู้เข้าสอบนำแบบทดสอบและกระดาษคำตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

12. ตรวจดูว่าข้อสอบและกระดาษคำตอบวางคว่ำอยู่บนโต๊ะและผู้คุมสอบเก็บไปรวบรวมแล้วก่อนออกจากห้องสอบ ไม่วางกระดาษคำตอบใต้โต๊ะ หรือในที่อื่นใดนอกจากบนโต๊ะ

13. ผู้เข้าสอบอาจเตรียมอาหารกลางวันมารับประทานเองระหว่างพักสอบ เพื่อหลักเลี่ยงความแออัดและป้องกันโรคติดต่อ


กำหนดการสอบ GAT/PAT 65

กำหนดการสอบ วิชาสามัญ 65


ขอบคุณข้อมูล : mytcas

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,037 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,167 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

833 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views