Follow us on

TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่โพสต์

ประกาศมาแล้วจ้า สำหรับน้องๆทุกคนที่รอคอยระเบียบการรอบ 3 แอดมิชชั่นของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่รายล้อมไปด้วยภูเขา ได้ฟีลสัมผัสบรรยากาศเย็นๆเหมือนอยู่ต่างประเทศ วันนี้แอดมินเลยนำระเบียบการมาฝากน้องๆกันค่ะ ซึ่งการรับสมัครในรอบนี้นั้น มีข้อดีคือสามารถเลือกใช้กลุ่มคะแนนแต่ละประเภทได้ด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น วิชาสามัญ หรือวิชา GAT PAT น้องๆคนไหนมีคะแนนประเภทไหนก็ตามมาสมัครกันได้เลยจ้า ✨

กำหนดการรับสมัคร TCAS65 รอบ 3 แอดมิชชัน มฟล.

 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • เปิดรับสมัคร : 2 – 10 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 1 : 11 – 17 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 65
 • เลือกยืนยันสิทธิ์ / ไม่ใช้สิทธิ์ / ขอประมวลผลครั้งที่ 2 : 18 – 19 พฤษภาคม 65
  • *ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าผ่านการคัดเลือกแล้วไม่ต้องการ ให้กดไม่ใช้สิทธิ์
 • ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2 : 20 – 23 พฤษภาคม 65
 • ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2 : 24 พฤษภาคม 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

ประเภทวิชาที่ใช้ในการคัดเลือก

 1. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ
  • กลุ่ม A (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
  • กลุ่ม B คณิตศาสตร์ 1 (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1)
  • กลุ่ม B คณิตศาสตร์ 2 ( ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 2)
  • กลุ่ม C ( ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ)
 2. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT
 3. ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1.) ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ และ GAT/PAT

 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
  • สาขาวิชากายภาพบำบัด
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

2.) ประเภทใช้ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาจีนศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (ระยะเวลาเรียน 4 ปี)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
  • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก

3.) ประเภทใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาจีนศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
  • สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและการสื่อสารด้วยภาษาจีน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และ บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ หลักสูตรควบปริญญาตรี 2 ปริญญา (ระยะเวลาเรียน 4 ปี)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
  • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : https://admission.mfu.ac.th/admission-home.html

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

708 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views