Follow us on

TCAS65 รอบ1 พอร์ตฟอลิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่โพสต์

สวัสดีค่าน้องๆ วันนี้แอดมินนำข่าวการรับรอบ portfolio ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาฝากน้องๆทุกคนค่ะ สำหรับนักเรียนที่สามารถสมัครได้นั้น มีทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ ปวช มีหลากหลายสาขาให้ได้เลือกสมัคร ใครที่สนใจสาขาไหน ตามแอดมาสมัครกันได้เลยค่า

กำหนดการคัดเลือก

 • เปิดรับสมัคร : 3 พฤศจิกายน 64 – 10 มกราคม 65
 • อัพโหลดเอกสารการสมัครและแฟ้มสะสมผลงาน : 3 พฤศจิกายน 64 – 10 มกราคม 65
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 มกราคม 65
 • สอบสัมภาษณ์ : 5 กุมภาพันธ์ 65
 • ประกาศผลการคัดเลือก : 7 กุมภาพันธ์ 65
 • ลงทะเบียน mytcas : 9 ธันวาคม 64 เป็นต้นไป
 • นักเรียนยืนยันสิทธิ์ ในระบบ TCAS : 7 – 8 กุมภาพันธ์ 65
 • นักเรียนสละสิทธิ์ในระบบ TCAS : 9 กุมภาพันธ์ 65
  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ : คลิก
  • ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : คลิก

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวนรับรวม 300 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  • สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม )
  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์( แขนงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)
  • สาขาวิชาการประกอบการอาหารฮาลาล
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวนรับรวม 320 ที่นั่ง
  • สาขาวิชาภาษามลายู
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  • สาขาวิชาภาษาจีน
  • สาขาวิชาภาษาไทย
  • สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาชุมชน
  • สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชาการปกครองและกฏหมายมหาชน
  • สาขาวิชานิติศาสตร์
 3. คณะวิทยาการจัดการ จำนวนรับรวม 300 ที่นั่ง
  • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสาร
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีดิจิทัล (เทียบโอน)
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)

ระเบียบการรับสมัคร : คลิก


Recommend รอบพอร์ตควรมีผลงานอะไรบ้าง?

 • คุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด
 • GPAX (เกรดเฉลี่ยสะสม) ควรทำได้ไม่น้อยกว่า 3.00 (ทั้งในรูปแบบ 5 และ 6 ภาคเรียน)
 • GPA (เกรดเฉลี่ยรายวิชา) โดยเฉพาะกลุ่มวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ควรทำได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
 • ผลงานด้านการวิจัย/โครงงานทางด้านวิชาการ
 • ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ตามที่สถาบันนั้นๆกำหนด)
 • ผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญ ประโยชน์หรือจิตอาสา
 • ผลงานที่แสดงถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 • ผลงานด้านอื่นๆ เช่น ด้านกีฬา, ด้านนวัตกรรม/วิจัย/ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
 • รูปแบบพอร์ตฟอลิโอตามที่สาขาวิชากำหนด

ขอบคุณและอ้างอิงข้อมูล : http://eduservice.yru.ac.th/newweb/

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

16,038 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

6,169 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

2,103 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

834 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

669 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,985 views