Follow us on

ทำความเข้าใจ! กฏใหม่ กสพท เริ่มใช้กับ TCAS65

วันที่โพสต์

ล่าสุด! จากงานแถลงข่าวประกาศคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2565 (18 สิงหาคม 65) ร่วมกันที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีเรื่องเซอร์ไพรส์ถึง 2 เรื่องให้ #DEK65 #เด็กซิ่ว ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ … มาเริ่มกันที่เรื่องแรก ”สรุปว่าการจัดสอบวิชาเฉพาะแพทย์คงคงจัดสอบอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมเช่นเดิม” (สอบวันที่ 26 มีนาคม 65) ไม่มีการเลื่อนสอบตามข่าวลือใดๆทั้งนั้น

เรื่องที่สองเป็นการเพิ่มกฏการสมัครใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต โดยมีกฏว่าหากผ่านการคัดเลือกและได้กดยืนยันสิทธิ์ใน TCAS รอบนั้นๆ ถึงแม้จะเปลี่ยนใจสละสิทธิ์ในภายหลังก็จะไม่สามารถยื่นสมัครหลักสูตรเดิมใน TCAS รอบต่อไปได้อีก (ยกเว้น ม.เอกชน)

 • สละสิทธิ์ในสาขาแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
 • สละสิทธิ์ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาทันตแพทยศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
 • สละสิทธิ์ในสาขาเภสัชศาสตร์ จะไม่สามารถสมัครสาขาเภสัชศาสตร์ในรอบต่อไปได้อีก
  • เพื่อนๆคนไหนยังไม่ค่อยเข้าใจ ดูเคสตัวอย่างได้ที่นี่เลยครับ

กรณีสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 • ตัวอย่างผู้มีสิทธิ์สมัครคณะแพทยศาสตร์ ม.รัฐ TCAS รอบ 3
  • นาย A เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ1 หรือ รอบ2 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐบาล แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
  • นาย B เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ1 หรือ รอบ2 คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐบาล แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
  • นาย C เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ1 หรือ รอบ2 คณะเภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐบาล แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
  • นาย D เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ1 หรือ รอบ2 คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐบาล (ไม่เข้าร่วมเกณฑ์ กสพท TCAS รอบ3) แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
  • นาย E เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของสถาบันเอกชน ในรอบรับตรงโดยสถาบันเป็นผู้เปิดรับสมัครเอง
 • ตัวอย่างผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครคณะแพทยศาสตร์ ม.รัฐ TCAS รอบ 3
  • นาย F เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ1 หรือรอบ2 โดยยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน (ทางระบบ mytcas.com) เข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรัฐบาล (*ถึงแม้จะสละสิทธิ์ในกรอบเวลา TCAS รอบ 1 หรือรอบ 2 ก็ไม่สามารถสมัครได้)

ภาพรวมการเข้าร่วม กสพท65 ของแต่ละสถาบัน

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาล (เข้าร่วมเกณฑ์ กสพท TCAS รอบ3)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช – โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาล (ไม่เข้าร่วมเกณฑ์ กสพท TCAS รอบ3)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • คณะแพทยศาสตร์ สจล. (หลักสูตรนานาชาติ)
 • คณะแพทยศาสตร์ ม.เอกชน
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.เลิศสิน)
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.นพรัตนราชธานี)
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาล (เข้าร่วมเกณฑ์ กสพท TCAS รอบ3)
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ (ไม่เข้าร่วมเกณฑ์ กสพท TCAS รอบ3)
  • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เอกชน
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาล (เข้าร่วมเกณฑ์ กสพท TCAS รอบ3)
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ – เภสัชกรรมอุตสาหกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะเภสัชศาสตร์ มศว – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มศว – เภสัชอุตสาหการ
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • คณะเภสัชศาสตร์ ม.เอกชน
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ – บริบาลทางเภสัชกรรม
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูล : กสพท และ ทปอ.

เรียบเรียง ณ วันที่ 18 สิงหาคม 64

ผู้เรียบเรียง : P’Joe TCASter

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

#อัปเดต TCAS68 กสพท คืออะไร ต้องสอบอะไรบ้าง ? – TCASter

15,746 views

#อัปเดต TCAS68 ข้อสอบ TGAT/TPAT, A-Level คืออะไร? เกี่ยวอะไรกับการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS68

5,819 views

#อัปเดต TCAS68 ทำความรู้จัก mytcas คืออะไร? ทำไม DEK68 ทุกคนต้องลงทะเบียน

1,799 views

ทำความรู้จัก กยศ. กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา คืออะไร กู้ยังไง มาดู! – TCASter

706 views

อัปเดต TCAS68 เกณฑ์ใหม่ นิติ มธ. หลังยกเลิกสอบวิชาเฉพาะ – TCASter

556 views

ม.กรุงเทพ ร่วมกับ Berkeley SkyDeck Fund  จัดกิจกรรม Hackathon 2024

3,939 views